4.600.000€ στο αρδευτικό της Χότχοβας

Η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του  Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου...

·     Η κατασκευή του υπολοίπου του κτιρίου Αντλιοστασίου και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
·     Η κατασκευή του υπολοίπου της λιθορριπής και του φίλτρου προστασίας του αναχώματος
·     Η κατασκευή του αντιπλημμυρικού καταθλιπτικού αγωγού
·     Η κατασκευή του υπολειπομένου τμήματος του σωληνωτού δικτύου
·     Η επένδυση των εξωτερικών πρανών του αναχώματος με φυτική γη.

Επίσης προβλέπεται να γίνουν :
·     Σωστικές αρχαιολογικές έρευνες
·     Σύνδεση των αντλιοστασίων με δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος & τηλεπικοινωνιών
·     Καταβολή ποσών απαλλοτριώσεων

Προθεσμία εκτέλεσης σύμβασης: Περίοδος σε μήνες:  12 (δώδεκα ) από την ημερομηνία εντολής της Υπηρεσίας.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας οδός Σεράφη 60 και Λιοσίων 210 (4ος όροφος) στην Αθήνα Τ.Κ 104 45, μέχρι την Πέμπτη      28-02-2013 .Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β΄ σύμφωνα με και την Αρ. πρ. Δ17α/05/116/ΦΝ 437 Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. « Προσαρμογή των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων σύμφωνα με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (Ν.3669/08)»( 5η Βελτίωση ) και με αριθ. πρωτ. έγκρισης των όρων της Διακήρυξης 694/18541/20Β1/Α1/84/13-02-2013.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 8399841 FAX επικοινωνίας 210 8399721 , αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κα Πάλλη Ευφημία.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05-03-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι  με επί μέρους ακέραια ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 4  και με το άρθρο 6 του Ν.3669/2008

4. Διακρίνεται δύο περιπτώσεις δικαιούμενων συμμετοχής, αντίστοιχης κατηγορίας και τάξης, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου  όπως αναγράφεται στο άρθρο 11.2 της Διακήρυξης καθώς και κοινοπραξίες αυτών και πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 και το Ν. 1418/1984 όπως αυτός θα ισχύει κατά το διάστημα της δημοπράτησης:

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

1η περίπτωση:
Κοινό αντικείμενο + ΥΔΡ:  2.876.199,45  €
Αντικείμενο αποκλειστικά Η-Μ :     755.192,21 €
Γίνονται δεκτές Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, αντίστοιχης κατηγορίας και τάξης, σύμφωνα με τις ανωτέρω επί μέρους προϋπολογισμούς Υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Επίσης κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3669/18-6-2008 . Για τις κοινοπρακτούντες επιχειρήσεις της αυτής κατηγορίας, επιφυλάσσονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ.609/85, όπως ισχύουν με το Π.Δ.218/99 και τις διατάξεις του Ν. 3669/2008.

Ειδικότερα στην 1η περίπτωση γίνονται δεκτές:
1α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 3η και 4η τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Υδραυλικών ανεξαρτήτως έδρας ή στην 5η τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Υδραυλικών με έδρα  το Νομό  Θεσπρωτίας  ή έχοντας το Νομό Θεσπρωτίας ως δεύτερο Νομό δήλωσης στην  Υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ και στη Βεβαίωση Eγγραφής και συγχρόνως  εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. ,  2ης και 3ης τάξης για έργα κατηγορίας Η-Μ ανεξαρτήτως έδρας ή 4ης τάξης του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Η-Μ με έδρα  το Νομό  Θεσπρωτίας  ή έχοντας το Νομό Θεσπρωτίας ως δεύτερο Νομό δήλωσης στην  Υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ και στη Βεβαίωση Eγγραφής.

2η περίπτωση:
Αντικείμενο αποκλειστικά ΥΔΡ: 1.301.018,95  €
Κοινό αντικείμενο + Η-Μ :  2.330.372,71   €

Γίνονται δεκτές Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, αντίστοιχης κατηγορίας και τάξης, σύμφωνα με τις ανωτέρω επί μέρους προϋπολογισμούς Υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Επίσης κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3669/18-6-2008. Για τις κοινοπρακτούντες επιχειρήσεις της αυτής κατηγορίας, επιφυλάσσονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ.609/85, όπως ισχύουν με το Π.Δ.218/99 και τις διατάξεις του Ν. 3669/2008.

Ειδικότερα στην 2η περίπτωση γίνονται δεκτές:
2α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 2η και 3η τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Υδραυλικών ανεξαρτήτως έδρας  ή στην 4η τάξη  του ΜΕΕΠ  με έδρα  το Νομό  Θεσπρωτίας  ή έχοντας το Νομό Θεσπρωτίας ως δεύτερο Νομό δήλωσης στην  Υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ και στη Βεβαίωση Eγγραφής και συγχρόνως εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν  στη 3η  και 4η  τάξη για έργα κατηγορίας Η-Μ ανεξαρτήτως έδρας ή  5ης τάξης του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Η-Μ με έδρα  το Νομό  Θεσπρωτίας  ή έχοντας το Νομό Θεσπρωτίας ως δεύτερο Νομό δήλωσης στην  Υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ και στη Βεβαίωση Eγγραφής.

3α)   Κοινοπραξίες μεταξύ επιχειρήσεων των  παραγράφων  ( 1α & 2α  ) , υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 3,7, 8 και 9 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική  άποψη.

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.   
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται  επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους   72.627,83     ΕΥΡΩ.   και ισχύ τουλάχιστον ΕΞΗ ( 6 ) μηνών και 30 ημερών , από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  ΕΞΗ ( 6 ) μήνες .

6. Το έργο χρηματοδοτείται από  Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων    ΣΑE 081 / 8  (2009ΣΕ08180034) και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΠΑΑ) στα πλαίσια του Μέτρου Π.Α.Α. 2007-2013. 
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο με τους όρους που προβλέπονται στην παρ.3  του άρθρου 51 του Ν.3669/2008.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την  Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του  Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αρδευτικό έργο Χότχοβας Νομού Θεσπρωτίας (Υπολειπόμενες εργασίες)» ,  με συνολικό προϋπολογισμό 4.600.000,00 ( με  ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτες δαπάνες, Αναθεώρηση & Φ.Π.Α.) .


Το όλο έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό του παλαιού, μη αποδοτικού αρδευτικού έργου, με την κατασκευή συστήματος κλειστών υπό πίεση αγωγών από PVC, σε έκταση 3100 στρεμμάτων στην περιοχή των αγροκτημάτων Κρυσταλλοπηγής, Νεοχωρίου, Γκρίκας του Δήμου Παραμυθιάς, Ν. Θεσπρωτίας και την περιβαλλοντική αναβάθμιση και ανάδειξη του περιοδικού έλους της «Λιμνοπούλας»,το οποίο είναι ενταγμένο στο Δίκτυο NATURA 2000.
Το έργο χωρίζεται σε τρείς ζώνες.
· Την Ζώνη Α (1400 στρ.) στην περιοχή των αγροκτημάτων Νεοχωρίου των οποίων η  άρδευση θα γίνει με νερά από την περίσσεια των πηγών Κρυσταλλοπηγής.
· Τη Ζώνη Β (1110 στρ.) που αφορά την περιοχή Γκρίκας, η οποία θα αρδευθεί με τις χειμερινές απορροές που θα συλλέγονται σε ταμιευτήρα. Ο ταμιευτήρας θα κατασκευασθεί στο χαμηλότερο σημείο της περιοχής με χωρητικότητας 1.100.000 m3, ενώ ταυτόχρονα περιμετρικά του θα δημιουργηθεί ελεγχόμενο υγρολίβαδο, έκτασης 500 στρεμμάτων, προκειμένου να διατηρηθεί και να αναβαθμιστεί η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής.
· Τη Ζώνη Γ (590 στρ.) των οποίων η άρδευση θα γίνει με νερά από την περίσσεια των πηγών Κρυσταλλοπηγής.
Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται να κατασκευασθούν τα έργα των Ζωνών Α  & Γ στο σύνολό τους και τα υπολειπόμενα έργα της Ζώνης Β  και πιο συγκεκριμένα :
· Η κατασκευή του υπολοίπου του κτιρίου Αντλιοστασίου και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
· Η κατασκευή του υπολοίπου της λιθορριπής και του φίλτρου προστασίας του αναχώματος
· Η κατασκευή του αντιπλημμυρικού καταθλιπτικού αγωγού
· Η κατασκευή του υπολειπομένου τμήματος του σωληνωτού δικτύου
· Η επένδυση των εξωτερικών πρανών του αναχώματος με φυτική γη.

Επίσης προβλέπεται να γίνουν :
· Σωστικές αρχαιολογικές έρευνες
· Σύνδεση των αντλιοστασίων με δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος & τηλεπικοινωνιών
· Καταβολή ποσών απαλλοτριώσεων

Προθεσμία εκτέλεσης σύμβασης: Περίοδος σε μήνες:  12 (δώδεκα ) από την ημερομηνία εντολής της Υπηρεσίας.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας οδός Σεράφη 60 και Λιοσίων 210 (4ος όροφος) στην Αθήνα Τ.Κ 104 45, μέχρι την Πέμπτη      28-02-2013 .Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β΄ σύμφωνα με και την Αρ. πρ. Δ17α/05/116/ΦΝ 437 Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. « Προσαρμογή των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων σύμφωνα με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (Ν.3669/08)»( 5η Βελτίωση ) και με αριθ. πρωτ. έγκρισης των όρων της Διακήρυξης 694/18541/20Β1/Α1/84/13-02-2013.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 8399841 FAX επικοινωνίας 210 8399721 , αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κα Πάλλη Ευφημία.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05-03-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι  με επί μέρους ακέραια ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 4 και με το άρθρο 6 του Ν.3669/2008

4. Διακρίνεται δύο περιπτώσεις δικαιούμενων συμμετοχής, αντίστοιχης κατηγορίας και τάξης, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου  όπως αναγράφεται στο άρθρο 11.2 της Διακήρυξης καθώς και κοινοπραξίες αυτών και πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 και το Ν. 1418/1984 όπως αυτός θα ισχύει κατά το διάστημα της δημοπράτησης:

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

1η περίπτωση:
Κοινό αντικείμενο + ΥΔΡ                 :  2.876.199,45  €
Αντικείμενο αποκλειστικά Η-Μ      :     755.192,21 €
Γίνονται δεκτές Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, αντίστοιχης κατηγορίας και τάξης, σύμφωνα με τις ανωτέρω επί μέρους προϋπολογισμούς Υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Επίσης κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3669/18-6-2008 . Για τις κοινοπρακτούντες επιχειρήσεις της αυτής κατηγορίας, επιφυλάσσονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ.609/85, όπως ισχύουν με το Π.Δ.218/99 και τις διατάξεις του Ν. 3669/2008.

Ειδικότερα στην 1η περίπτωση γίνονται δεκτές:
1α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 3η και 4η τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Υδραυλικών ανεξαρτήτως έδρας ή στην 5η τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Υδραυλικών με έδρα  το Νομό  Θεσπρωτίας  ή έχοντας το Νομό Θεσπρωτίας ως δεύτερο Νομό δήλωσης στην  Υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ και στη Βεβαίωση Eγγραφής και συγχρόνως εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. , 2ης και 3ης τάξης για έργα κατηγορίας Η-Μ ανεξαρτήτως έδρας ή 4ης τάξης του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Η-Μ με έδρα  το Νομό  Θεσπρωτίας  ή έχοντας το Νομό Θεσπρωτίας ως δεύτερο Νομό δήλωσης στην  Υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ και στη Βεβαίωση Eγγραφής.

2η περίπτωση:
Αντικείμενο αποκλειστικά ΥΔΡ:    1.301.018,95  €
Κοινό αντικείμενο + Η-Μ :                 2.330.372,71   €

Γίνονται δεκτές Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, αντίστοιχης κατηγορίας και τάξης, σύμφωνα με τις ανωτέρω επί μέρους προϋπολογισμούς Υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Επίσης κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3669/18-6-2008. Για τις κοινοπρακτούντες επιχειρήσεις της αυτής κατηγορίας, επιφυλάσσονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ.609/85, όπως ισχύουν με το Π.Δ.218/99 και τις διατάξεις του Ν. 3669/2008.


Ειδικότερα στην 2η περίπτωση γίνονται δεκτές:
2α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 2η και 3η τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Υδραυλικών ανεξαρτήτως έδρας ή στην 4η τάξη του ΜΕΕΠ με έδρα  το Νομό  Θεσπρωτίας  ή έχοντας το Νομό Θεσπρωτίας ως δεύτερο Νομό δήλωσης στην  Υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ και στη Βεβαίωση Eγγραφής και συγχρόνως εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν  στη 3η και 4η τάξη για έργα κατηγορίας Η-Μ ανεξαρτήτως έδρας ή  5ης τάξης του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Η-Μ με έδρα  το Νομό  Θεσπρωτίας  ή έχοντας το Νομό Θεσπρωτίας ως δεύτερο Νομό δήλωσης στην  Υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ και στη Βεβαίωση Eγγραφής.

3α)   Κοινοπραξίες μεταξύ επιχειρήσεων των  παραγράφων  ( 1α & 2α  ) , υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 3,7, 8 και 9 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική  άποψη.

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται  επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 72.627,83 ΕΥΡΩ.   και ισχύ τουλάχιστον ΕΞΗ ( 6 ) μηνών και 30 ημερών , από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  ΕΞΗ ( 6 ) μήνες .

6. Το έργο χρηματοδοτείται από  Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑE 081 / 8  (2009ΣΕ08180034) και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΠΑΑ) στα πλαίσια του Μέτρου Π.Α.Α. 2007-2013.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο με τους όρους που προβλέπονται στην παρ.3  του άρθρου 51 του Ν.3669/2008.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την  Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
In this article

Join the Conversation