Πρόσληψη φύλακα στον αρχαιολογικό χώρο της Ελέας

Η σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την πρόσληψη μεταξύ άλλων και ενός φύλακα στον αρχαιολογικό χώρο της Ελέας, ανακοινώθηκε μέσω της προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας στον τομέα του...

Η σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την πρόσληψη μεταξύ άλλων και ενός φύλακα στον αρχαιολογικό χώρο της Ελέας, ανακοινώθηκε μέσω της προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας στον τομέα του Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου. Η διάρκεια της σύμβασης αφορά ημερήσια εργασία για 7 μήνες και τα απαιτούμενα προσόντα είναι τα εξής:

A)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους

β) Μέτρια γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.Π.1. και να την υποβάλουν, μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Αλεποχώρι Καμάρας, Κέρκυρα Τ.Κ. 49084, απευθύνοντάς την στο ΦΟΡΟΥΜ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΩ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ – ΙΟΝΙΟΥ (για Π.Ε. Θεσπρωτίας) υπόψιν κας. Παπαχατζή ή κ. Λαοπόδη.

Περισσότερες πληροφορίες: τηλ. επικοινωνίας: 2682054111

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!