Διαγωνισμός του Δήμου για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών αξίας 156.000 ευρώ

Ο Δήμος Σουλίου προκηρύσσει ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την <<Προμήθεια Υγρών Καυσίμων του Δήμου Σουλίου>>, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης ημερήσιας...

Αντίγραφα της διακήρυξης διατίθενται στον Δημοτικό Κατάστημα, Κ. Καραμανλή 179 Παραμυθιά. Για κάθε περαιτέρω πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν από ώρα 08:00 έως και ώρα 14:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου τηλ.: 2666360132. Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις καθώς και με τα έξοδα δημοσίευσης (Ν.3801/2009 αρ.46). Το ποσοστό του Φ.Π.Α. που προβλέπεται από τον Νόμο, βαρύνει τον Δήμο.

 

In this article

Join the Conversation