195.000€ για πεζοδρόμιο και αντιπλημμυρική προστασία στην Κυρά Παναγιά

Εκτίθεται σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, η ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: "Κατασκευή πεζοδρομίου – Αντιπλημμυρική προστασία οικ. Κυρά Παναγιάς Τ.Κ Καρβουναρίου". Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις...

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.126,00 € και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα του Δήμου στην Παραμυθιά Ν. Θεσπρωτίας, μέχρι τις 16 Μάιου ημέρα Πέμπτη 2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2666360129, FAX επικοινωνίας 2666024155, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Παππάς Γρηγόριος

In this article

Join the Conversation