Πασχαλινό μήμυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ ΤΙΤΟΥ

Μήνυμα θριάμβου, χαρᾶς καί ἐλευθερίας εἶναι τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, διότι ἐθριάμβευσεν ὁ Χριστός μέ τήν Ἀνάστασιν Του ἐπάνω στό ψεῦδος τοῦ κόσμου πού σκοτίζει τούς...

Μήνυμα θριάμβου, χαρᾶς καί ἐλευθερίας εἶναι τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, διότι ἐθριάμβευσεν ὁ Χριστός μέ τήν Ἀνάστασιν Του ἐπάνω στό ψεῦδος τοῦ κόσμου πού σκοτίζει τούς λαούς. Ὅσο καί ἄν Τόν κατηγόρησαν καί Τόν ἐσυκοφάντησαν οἱ ἄνθρωποι τοῦ ψεύδους στήν ἐποχή Του καί ἐζήτησαν τήν ἐξαφανισίν Του μέ τήν καταδίκην Του καί τήν Σταύρωσίν Του, δέν κατώρθωσαν νά ἐμποδίσουν τόν θριάμβον τῆς Ἀναστάσεως Του, ἡ ὁποία μέ τό Θεϊκό φῶς της ἐσκόρπησε τά σκότη τοῦ ψεύδους καί τῆς πλάνης καί ἔδειξε στούς λαούς ὅτι μιά εἶναι ἡ ἀλήθεια στόν κόσμο, ὁ Χριστός , καί αὐτόν δέν πρέπει κανείς οὔτε νά τόν ἀγνοῇ, οὔτε νά τόν παραμερίζη.

Ἐθριάμβευσεν ὁ Χριστός μέ τήν Ἀνάστασιν Του ἐπάνω στήν ἀδικία πού βασανίζει τούς λαούς καθηλώνοντας τούς ἀδίκους καί δείχνοντας τόν δρόμον τῆς δικαιοσύνης καί τῆς ἀδελφοσύνης πού μποροῦν μόνο νά κρατήσουν τήν εἰρήνην καί τήν ὁμόνοιαν στήν γῆ, διότι ἔξω ἀπό τόν Χριστόν οὔτε δικαιοσύνη οὔτε ἀδελφοσύνη ἀληθινή καί εἰλικρινής μπορεῖ νά ὑπάρξη.

Ἐθριάμβευσεν ὁ Χριστός μέ τήν Ἀνάστασιν Του ἐπάνω στό κράτος τῶν παθῶν καί τῆς ἁμαρτίας καί ἐλευθέρωσεν ἀπό τά βασανιστικά δεσμά τους, ἐκείνους, πού μέ ὅλην τους τήν ψυχήν τόν ἐπίστευσαν καί πιστά ἀκολούθησαν τίς ἐντολές Του, δείχνοντας ἀκόμη ὅτι ἡ ἀληθινή ἐλευθερία εἶναι πρῶτον ἐσωτερική καί ἔπειτα ἐξωτερική καί ὅτι κυρίως ἐλεύθερος εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ὅταν εἶναι ἀπηλλαγμένος ἀπό πάθη, μίση, ἀδικίες καί ἀμαρτωλά δεσμά.

Ἐθριάμβευσεν ὁ Χριστός μέ τήν Ἀνάστασιν Του ἐπάνω στό θάνατο καί ἔτσι ἔδειξε, ὅτι αὐτός εἶναι ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καί καταργητής τοῦ θανάτου καί ὅτι δέν ὑπάρχη τίποτε πού νά μπορεῖ νά ἀντισταθῆ στήν Θεϊκήν Του παντοδυναμίαν. Ἀκόμη ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀθάνατος καί δέν τελειώνει ἡ ζωή του στόν τάφο ἀλλά ἐπεκτείνεται αἰώνια στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ἔτσι κάθε πιστή ψυχή σκιρτᾶ ἀπό χαρά σήμερα στό ἄκουσμα τῆς Ἀναστάσεως καί μέ εὐγνωνοσύνην, εὐχαριστῶντας τόν Κύριον, διασαλπίζει σ’ ὅλον τόν κόσμον τήν μοναδικήν ἀλήθειαν μέ τήν Θριαμβευτικήν ἰαχήν « Χ ρ ι σ τ ό ς Ἀ ν έ σ τ η ».

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου νά λαμπρύνη καί νά χαροποιῇ πάντοτε τήν ζωήν ὅλων σας.

Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης.

† Ο   Π Α Ρ Α Μ Υ Θ Ι Α Σ   Τ Ι Τ Ο Σ

In this article

Join the Conversation