Ερωτήσεις Αν. Μπέζα στη Βουλή για αρδευτικό Χότκοβας, υδατοκαλλιέργειες, ΟΠΑΑΧ και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Σειρά ερωτήσεων στη Βουλή, προς τον Υπουργό Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη και τους άλλους συναρμόδιους Υπουργούς, για θέματα και έργα του αγροτικού τομέα της Θεσπρωτίας,...

ΘΕΜΑ: «Πορεία υλοποίησης του  Αρδευτικού έργου της Χότχοβας»
ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ  τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Το Αρδευτικό έργο Χότχοβας Ν. Θεσπρωτίας, ήταν ενταγμένο στο ΠΕΠ Ηπείρου στη Γ΄ Προγραμματική περίοδο και έχει  τώρα ενταχθεί στο ΠΑΑ 2007-2013 ως έργο γέφυρα (Μέτρο125 Α1- Μεγάλα Δημόσια Έργα). Υπήρχε εγκαταστημένη εργολαβία, η οποία έχει διαλυθεί μετά από αίτημα της αναδόχου εταιρείας και λόγω παρέλευσης του οριακού χρόνου προθεσμίας.
Για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών έγινε νέα δημοπράτηση στις 5.3.2013, με προϋπολογισμό δημοπράτησης 4.600.000 ευρώ με ΦΠΑ και αναθεώρηση.
Με βάση τα παραπάνω:
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ.  Υπουργός
1) Έχει εγκριθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, πότε θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο, ποιος είναι ο ανάδοχος και ποιος ο συμβατικός χρόνος περαίωσης  των εργασιών;
2) Ποιο είναι το φυσικό αντικείμενο της συγκεκριμένης εργολαβίας και ποιο το φυσικό αντικείμενο που εκτελέστηκε με την προηγούμενη εργολαβία που έχει διαλυθεί;

 

ΘΕΜΑ: «Αντιμετώπιση προβλημάτων του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας»
ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ  τους κ. κ. Υπουργούς: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανάπτυξης  Ανταγωνιστικότητας, και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος  στην παραγωγική δραστηριότητα και τις εξαγωγές (500 εκατ. ευρώ ετησίως)  τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής  Ένωσης με σχεδόν το 58% της συνολικής παραγωγής, ενώ σε αντιστοιχία η Θεσπρωτία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη περιοχή ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα με περίπου το 15% της ελληνικής παραγωγής και το 8% της ευρωπαϊκής.
Παρά τη σπουδαιότητα όμως του κλάδου, μια σειρά από προβλήματα που δεν αντιμετωπίζονται με ταχύτητα  και αποτελεσματικότητα,  έχουν ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία των επιχειρήσεων και τη δημιουργία προβληματισμού για το μέλλον του κλάδου. Χαρακτηριστικά αναφέρω την έλλειψη ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού, την μη ενεργοποίηση ακόμη του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013,  την έλλειψη  θεσμικού πλαισίου, την επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και υπηρεσιών κλπ.
Με βάση τα παραπάνω:
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. κ.  Υπουργοί
1)Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του χωροταξικού σχεδιασμού για τις υδατοκαλλιέργειες καθώς επίσης και των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει τα αντίστοιχα Υπουργεία σε σχέση με αυτόν;
2)Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Σ.Υ.) και του αντίστοιχου φορέα διαχείρισης στη Θεσπρωτία  και σε ποιους λόγους οφείλεται η τυχόν καθυστέρησή της;
3)Για ποιους λόγους δεν έχει ακόμη ξεκινήσει η υλοποίηση του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 παρότι βρισκόμαστε στον τελευταίο χρόνο της διάρκειάς του;
4)Είναι στις προθέσεις της  Κυβέρνησης η θέσπιση ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου για τις υδατοκαλλιέργειες για τη διευκόλυνση των σχετικών επιχειρήσεων, με δεδομένο ότι για το συγκεκριμένο κλάδο υπάρχουν 10 συναρμόδιοι φορείς, 7 εμπλεκόμενα Υπουργεία και 4 διαφορετικές γενικές Διευθύνσεις;

 

ΘΕΜΑ: «Πορεία υλοποίησης των μικρών δημόσιων έργων (ΟΠΑΑΧ) του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας»
ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ  τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Τα ενταγμένα μικρά δημόσια έργα (ΟΠΑΑΧ) του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013, είναι έργα που αρχικά είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» και τα οποία μεταφέρθηκαν στο ΠΑΑ 2007-2013 (μεταφερόμενα έργα) καθώς και νέες εντάξεις που έγιναν στο πλαίσιο των δύο σχετικών προκλήσεων του ΠΑΑ 2007-2013.
Τα περισσότερα από τα μεταφερόμενα έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί ενώ   τα νέα έργα  βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια στην υλοποίησή τους (προέγκριση δημοπράτησης, δημοπράτηση, υπογραφή της σύμβασης κλπ). Με βάση τα παραπάνω:
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ.  Υπουργός
1) Ποιά είναι τα μεταφερόμενα έργα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, ποιο το ποσό ένταξης και οι πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί για το καθένα  από αυτά και σε ποια φάση βρίσκεται η υλοποίησή του;
2) Ποια είναι τα νέα έργα για τα οποία έχουν εκδοθεί αποφάσεις ένταξης, πότε έγινε η ένταξή τους, ποιο το ποσό μελέτης και σε ποια φάση βρίσκεται το καθένα από αυτά (αποφάσεις προέγκρισης δημοπράτησης, δημοπράτηση, αποφάσεις προέγκρισης υπογραφής της σύμβασης κλπ);
3) Ποια είναι τα έργα που προτάθηκαν για ένταξη από τους ΟΤΑ της Π.Ε. Θεσπρωτίας στο πλαίσιο των δύο σχετικών προκλήσεων του ΠΑΑ 2007-2013, ποιών  εξετάζεται ακόμη η ένταξή τους και ποιος ο προϋπολογισμός του καθενός;
4) Ποιος είναι ο συνολικός προϋπολογισμός των νέων έργων που θα ενταχθούν στην Π.Ε. Θεσπρωτίας;

 

ΘΕΜΑ: « Σχέδια Βελτίωσης  για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (Μέτρο 121) στο Ν. Θεσπρωτίας»
ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ  τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Η έγκριση και η υλοποίηση Μικρών Σχεδίων Βελτίωσης (Μέτρο 121) που αφορούν σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αιγοπροβατοτροφίας, αποτελεί  σημαντική δράση  για τη Θεσπρωτία και την Ήπειρο γενικότερα. Στη νέα προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης έχουν υποβληθεί στην Ήπειρο συνολικά 127 επενδυτικά σχέδια συνολικής δημόσιας δαπάνης 9,77 εκατ. ευρώ.
 Με βάση τα παραπάνω:
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ.  Υπουργός
1)Πόσα επενδυτικά σχέδια έχουν υποβληθεί για το Ν. Θεσπρωτίας στη νέα προκήρυξη του Μέτρου, σε πόσα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους, πόσα έχουν εγκριθεί και πόσα έχουν ξεκινήσει να  υλοποιούνται;
2) Ποιο το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης των σχεδίων που έχουν υποβληθεί και ποιο αυτών που έχουν εγκριθεί;
Επίσης,  ζητώ να μου κατατεθεί  αναλυτικός κατάλογος που θα περιλαμβάνει τα ονόματα  αυτών που έχουν υποβάλλει επενδυτικά σχέδια στο Ν. Θεσπρωτίας, εκείνων των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν εγκριθεί   καθώς και τα χρηματικά  ποσά που αφορούν στο κάθε σχέδιο.

In this article

Join the Conversation