Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης απαντά στον Αν. Μπέζα για το αρδευτικό της Χότκοβας

Η πορεία υλοποίησης των έργων του Άξονα 3  του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 στη Θεσπρωτία (μεταφερόμενα έργα, νέα ενταγμένα έργα, μη ενταγμένα 1ης πρόσκλησης και μη ενταγμένα έργα...

Το έργο χωρίζεται σε τρείς ζώνες:

 
·         Τη Ζώνη Α (1.400 στρ.) στην περιοχή των αγροκτημάτων Νεοχωρίου των οποίων η άρδευση θα γίνει με νερά από την περίσσεια των πηγών Κρυσταλλοπηγής.
 
·         Τη Ζώνη Β (1.110 στρ.) που αφορά την περιοχή Γκρίκας, η οποία θα αρδευτεί με τις χειμερινές απορροές που θα συλλέγονται σε ταμιευτήρα. Ο ταμιευτήρας θα κατασκευασθεί στο χαμηλότερο σημείο της περιοχής με χωρητικότητα 1.100.000 m3, ενώ  ταυτόχρονα περιμετρικά του θα δημιουργηθεί ελεγχόμενο υγρολίβαδο, έκτασης 500 στρεμμάτων, προκειμένου να διατηρηθεί και να αναβαθμιστεί η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής.
 
·         Τη Ζώνη Γ, που περιλαμβάνει 590 στρέμματα, των οποίων η άρδευσή θα γίνει από την περίσσεια των πηγών Κρυσταλλοπηγής.
 
Με την παρούσα εργολαβία, προβλέπεται να κατασκευαστούν τα έργα των Ζωνών Α & Β στο σύνολό τους και τα υπολειπόμενα έργα της Ζώνης Β και πιο συγκεκριμένα:
 
·         Η κατασκευή του υπολοίπου του κτιρίου αντλιοστασίου και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
·         Η κατασκευή του υπολοίπου της λιθορριπής και του φίλτρου προστασίας του αναχώματος.
·         Η κατασκευή του αντιπλημμυρικού καταθλιπτικού αγωγού.
·         Η κατασκευή του υπολειπομένου τμήματος του σωληνωτού δικτύου.
·         Η επένδυση των εξωτερικών πρανών του αναχώματος με φυσική γη».

 
Επισημαίνεται  ότι για τα ενταγμένα έργα συνολικού προϋπολογισμού  2.010.000 ευρώ θα πρέπει να επιταχυνθούν από τους αντίστοιχους Δήμους οι διαδικασίες για την υλοποίησή τους και την απορρόφηση των δεσμευμένων πόρων ενώ από τα μη ενταγμένα έργα, το μοναδικό που έχει τις προϋποθέσεις επανεξέτασης και ένταξής του είναι  το έργο  «Βελτίωση- εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων» του Δήμου Φιλιατών. Παράλληλα, στις 27.5.2013 εκδόθηκε  πρόσκληση προς τους Δήμους για την υποβολή  νέων προτάσεων χρηματοδότησης μικρών εγγειοβελτιωτικών έργων και έργων διαχείρισης υδατικών πόρων.
 
 
Στην ολοκληρωμένη ενημέρωσή του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρει συγκεκριμένα για το Προγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 στη Θεσπρωτία :
 
«Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων δημοσίων έργων του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, έχουν ενταχθεί συνολικά 7 έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. Από τα έργα αυτά, τα 4 είναι έργα που αρχικά είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη & Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» και τα οποία μεταφέρθηκαν στο ΠΑΑ 2007-2013 (μεταφερόμενα έργα). Τα υπόλοιπα 3 έργα υποβλήθηκαν και εντάχθηκαν στο ΠΑΑ 2007-2013 στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης (νέα έργα).
 
Σημειώνεται ότι η 1η Πρόσκληση διενεργήθηκε με την αριθμ. 5868/02.07.2008 επιστολή, ενώ με την αριθμ. 4136/09.05.2011 ΥΑ πραγματοποιήθηκε διακοπή της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων-προτάσεων, προκειμένου να ακολουθήσει νέα Πρόσκληση. Η 2η Πρόσκληση διενεργήθηκε με την αριθμ. 7800/20.07.2011 επιστολή με ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων στις 14.11.2011. Αναλυτικά στοιχεία για τα έργα παρουσιάζονται στη συνέχεια:
 
                                
                                                       ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
     ΠΟΣΟ
   ΕΝΤΑΞΗΣ
     (σε €)
   ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ
      (σε €)
  ΠΛΗΡΩΜΕΣ
        (σε €)
      ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ανακατασκευή διώρυγας κατά μήκος του αναχώματος Ραγίου- Κεστρίνης
  
 
    Δήμος   Φιλιατών
 
 
 
441.095,30
 
 
 
440.999,99
 
 
 
440.999,99
 
Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο
Βελτίωση, εκσυγχρονισμός αρδευτικής διώρυγας στο Δ.Δ. Καλλιθέας
 
   Δήμος    Φιλιατών
 
 
254.999,98
 
 
254.683,65
 
 
253.656,45
Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο
Αγροτική οδοποιία στα Δ.Δ. Αχλαδέας και Βρυσέλλας
   Δήμος    Φιλιατών
 
469.369,03
 
461.787,47
 
337.418,44
Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο
 
Βελτίωση- κατασκευή δικτύου εσωτερικής οδοποιίας
   Δήμος    Φιλιατών
 
113.639,43
 
113.639,42
 
113.639,42
Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο
 
 
                                                           ΝΕΑ ΕΡΓΑ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΠΟΣΟ ΜΕΛΕΤΗΣ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων πόλης Φιλιατών
 
 
Δήμος Φιλιατών
 
 
710.000,00
 
 
15.05.2012
Αναμένεται η επανυποβολή τευχών δημοπράτησης, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση προέγκρισης δημοπράτησης
Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στη Δ.Ε. Μαργαριτίου
Δήμος Ηγουμενίτσας
 
1.000.000,00
 
11.04.2012
Έχει διενεργηθεί ο διαγωνισμός για την ανάθεση υλοποίησης και έχει εκδοθεί απόφαση προέγκρισης υπογραφής σύμβασης με τον ανάδοχο (στις 17.05.2013)
Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών Τ.Κ. Γλυκής Δήμου Σουλίου
Δήμος Σουλίου
300.000,00
17.12.2012
Έχει εκδοθεί απόφαση προέγκρισης δημοπράτησης (στις 23.04.2013)
 
 
ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ης                   
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  
 
Ασφαλτόστρωση δρόμου Σμέρτου- Κάμπο Σκεφάρης
Δήμος       Φιλιατών
312.500,00
Τα έργα δεν εντάχθηκαν – οι σχετικοί φάκελοι επιστράφηκαν στους αρμόδιους Δήμους σε συνέχεια της με αριθμό 4136/09.05.2011 Απόφασης περί διακοπής της διαδικασίας υποβολής προτάσεων. Ακολούθησε νέα Πρόσκληση (2η) στην οποία οι Δήμοι μπορούσαν να επανυποβάλουν επικαιροποιημένες τις προτάσεις τους.
Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Κάμπου Σαγιάδας
Δήμος      Φιλιατών
445.000,00
Βελτίωση τμημάτων αγροτικής οδοποιίας ΤΔ Καρβουναρίου – Σεβαστού- Ξηρόλοφου Παγκρατίου
Δήμος Σουλίου
560.000,00
Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων στο ΤΔ Πετροβίτσας και ΤΔ Πλακωτής Παραμυθιάς
Δήμος Σουλίου
500.000,00
Αγροτικός δρόμος σύνδεσης Λιόψη Σαγιάδας
Δήμος      Φιλιατών
486.500,00
Το έργο απεντάχθηκε με την υπ’ αριθμ. 5096/25.5.2011 Απόφαση, καθώς στο πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος αποφασίστηκε ότι οι πράξεις αγροτικής οδοποιίας δεν είναι άμεσης προτεραιότητας  (εκτός αν είναι σε περιοχές που επλήγησαν από πλημμύρες και πυρκαγιές)
 
 
 
 
ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 
Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων
Δήμος Φιλιατών
 
615.000,00
Για την αξιολόγηση της πρότασης έχουν ζητηθεί συμπληρωματικά στοιχεία και αναμένεται η υποβολή τους.
Βελτίωση αρδευτικού δικτύου ΤΚ Πλατάνου – ΤΚ Αγίου Νικολάου
Δήμος Φιλιατών
 
 
252.150,00
Το έργο αποσκοπεί στην αποκατάσταση άρδευσης περιορισμένης έκτασης (200 στρεμ.) και η ένταξή του  θα ήταν προβληματική, ενώ παράλληλα ο φάκελος παρουσιάζει πολλές ελλείψεις.
Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Κάμπου- Σκεφάρης
Δήμος Φιλιατών
 
615.000,00
Ελλιπής πρόταση
Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων
Δήμος Σουλίου
 
615.000,00
Αποσπασματική πρόταση – δεν αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο
Ηλεκτροφωτισμός και κατασκευή αποδυτηρίων – κερκίδων στο δημοτικό γήπεδο Μαργαριτίου
Δήμος Ηγουμενίτσας
 
350.000,00
Ελλιπής πρόταση
 
Η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων της 2ης Πρόσκλησης βρίσκεται σε εξέλιξη και οι εντάξεις των έργων πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των διαθέσιμων πιστώσεων. Σημειώνεται ότι στις 27.05.2013 εκδόθηκε νέα επιστολή- πρόσκληση προς τους δικαιούχους Δήμους (υπ’ αριθμ. 11341/27.5.12) για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης μικρών εγγειοβελτιωτικών έργων και έργων διαχείρισης υδατικών πόρων, δημόσιας δαπάνης 33.000.000€».
 
 
In this article

Join the Conversation