Συγκρότηση νέας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Βάσει του άρθρου 76 του Ν.3852/10, γνωστοποιείται προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου, με απόφαση που θα ληφθεί με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των...

Στην παρ.16 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι ειδικά για την περίοδο 2010- 2014, για όσα αιρετά όργανα προβλέπεται θητεία διάρκειας δυόμιση ετών, για την ίδια περίοδο, νοείται θητεία δύο (2) ετών. Η δεύτερη διετία της θητείας λήγει την 31η Αυγούστου 2014, ενώ ο συνολικός αριθμός των μελών της, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. 

 

Στη Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.

Η δημοτική Επιτροπή διαβούλευσης: 

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.
   
Με επικείμενη ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (
www.vvv.gov.gr), θα οριστεί το Δημοτικό Συμβούλιο που θα αφορά στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Οι υποψηφιότητες των ενδιαφερόμενων μπορούν να κατατεθούν εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας :

α) Ταχυδρομικά στο Δήμου Σουλίου – Κ. Καραμανλή 179 Τ. Κ. 46200 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ.
Β) Στο Γραφείο Δημάρχου Σουλίου (αρμόδιος υπάλληλος Ντρίτσος Σταύρος τηλ. 2666360100).
Γ) Στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου (2666024155).
Δ) Με τηλεομοιοτυπικό (FAX ) στον αριθμό 2666029122. Και
Ε) Ηλεκτρονικά στο E-mail :
[email protected]

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα σύντομα στοιχεία, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, e-mail).

Πιστεύουμε πως η ανταπόκρισή σας θα είναι θετική, αφού ο ρόλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη δυναμική και την εύρυθμη λειτουργία του δήμου μας.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΠΡΑΪΜΗ – ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

In this article

Join the Conversation