2.847.000 ευρώ για το Αρδευτικό της Χότκοβας

Yπεγράφη μεταξύ της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του εκπροσώπου της Ανα-δόχου,το με αριθμό 3143/95156/20Β1/A1/84/31-07-2013 Συμφωνητικό ποσού 2.846.901,20 € (με ΦΠΑ)...

Με ενέργειες της Υπηρεσίας ολοκληρώθηκε η αναμόρφωση της μελέτης της Ζώ-νης Α και η διαδικασία της απαλλοτρίωσης και έγινε στην συνέχεια η οικονομική ανα-μόρφωση της μελέτης των υπολειπομένων εργασιών, με βάση τις τα δεδομένα της αρχι-κής και αναμορφωθείσης μελέτης και τις νέες εγκεκριμένες τιμές των Τιμολογίων του ΥΠΕΧΩΔΕ, Με την παρούσα-δεύτερη εργολαβία προβλέπεται να κατασκευασθούν τα έργα των Ζωνών Α  & Γ στο σύνολό τους και τα υπολειπόμενα έργα της Ζώνης Β. 

Πέραν της εργολαβίας αυτής προβλέπεται και η εκτέλεση και συναφών  υποέρ-γων (Σωστικές Αρχαιολογικές Ανασκαφές, Αποζημιώσεις ηρτημένης Εσοδείας, Σύνδεση με δίκτυα Ο.Κ.Ω). Το έργο είναι ενταγμένο με κωδικό ΟΠΣΑΑ 110919 και χρηματοδοτεί-ται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Π. Α. Α. 2006-2013 του Υπουργείου Αγρο-τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων («Μπαλτατζής»)

Η μελέτη του έργου αναμορφώθηκε οικονομικά από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Θεσπρωτίας, με προϋπολογισμό 4.600.000€ και το έργο δημοπρατήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Μελετών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων («Μπαλτατζής»)στις 05/03/2013 και Ανάδοχος αναδείχτηκε η εταιρεία
«ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε.», με μέση έκπτωση 38,11% και  με προσφερόμενο ποσό 2.846.901,20 € (με ΦΠΑ).  Οι προθεσμίες του έργου, λήγουν σε διάστημα Δώδεκα (12) μηνών ήτοι μέχρι 31-07-2014.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας Θωμάς Γ. Πιτούλης ερωτηθείς για το έργο δή-λωσε: «Η Ολοκλήρωση του έργου της Χότκοβας είναι συνέχεια των αποτελεσματικών παρεμβά-σεων της Περιφερείας Ηπείρου, με έργα υποδομής που αφορούν στον πρωτογενή τομέα.  Θα βοη-θήσει σημαντικά τους Αγρότες των περιοχών Νεοχωρίου, Γκρίκας, Κρυσταλλοπηγής και παράλλη-λα αναδεικνύει  το περιβάλλον της περιοχής που είναι ενταγμένο στο Δίκτυο NATURA 2000 με πολλαπλά οφέλη για τον τόπο. Ενισχύει το Αγροτικό εισόδημα και δημιουργεί  ευκαιρίες για επιχει-ρηματικές δράσεις που θα βοηθήσουν στην αύξηση της απασχόλησης και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.»

In this article

Join the Conversation