Απο Δευτέρα οι αιτήσεις για τον Λάμποβο

Η Δήμαρχος Σουλίου κάνει γνωστό ότι, ο Δήμος Σουλίου, σε συνέχεια της αρίθμ.165/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου περί: *Έγκριση κανονιστικής απόφασης χρήσης και λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Δ.Κ  Παραμυθιάς...

α) Το τμήμα Α΄, ξεκινάει από το παλιό Δημαρχείο  Παραμυθιάς μέχρι  και την οικία Δημήτριου Τσίλη, στο δεξιό μέρος του δρόμου και θέσεις από τον αριθμό 1 έως 47. Οι θέσεις αυτές  (παραπήγματα), θα είναι ανοιχτού τύπου και  θα δοθούν με το τρέχον μέτρο, στην τιμή των 90,00 ευρώ ανά τρέχον μέτρο.

Μετά το τμήμα Α΄ θα τοποθετηθούν αυτοκινούμενα.

β)Τμήμα Β΄, ξεκινάει λίγο μετά την οικία Κοσιώρη , έως τα οβελιστήρια και θέσεις  ( παραπήγματα ) από 1 έως 63. Θα κατασκευαστούν παραπήγματα και στην αριστερή πλευρά του δρόμου και σε συνδυασμό με τα παραπήγματα της δεξιάς πλευράς θα είναι κλειστού τύπου στην τιμή των 400,00 ευρώ η θέση ( παράπηγμα).

γ) Τμήμα Γ΄ ξεκινάει μετά τα οβελιστήρια έως οικία Χρήστου Τάτση και θέσεις  ( παραπήγματα ) από 1 έως 296.  Θα κατασκευαστούν παραπήγματα και στην αριστερή πλευρά του δρόμου και σε συνδυασμό με τα παραπήγματα της δεξιάς πλευράς θα είναι κλειστού τύπου στην  τιμή των 700,00 ευρώ η θέση ( παράπηγμα).

Η κατασκευή των παραπηγμάτων θα γίνει από τις 23/09/2013 και μετά. Η αποξήλωση τους θα ολοκληρωθεί  το αργότερο έως 20/10/2013, με ευθύνη του εργολήπτη.

β.)Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων για την Εμποροπανήγυρη Δ.Κ Παραμυθιάς (Λαμπόβου), έτους 2013* θα υποβληθούν στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου απο 2/9/2013 μέχρι 9/9/2013 , και θα πρέπει  να συνοδεύονται με τα  παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά (τα οποία θα είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ).

Ø  Αστυνομικό δελτίο ταυτότητας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (για τους αλλοδαπούς).

Ø  Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (για τους αλλοδαπούς)

Ø  Ταμειακή απόδειξη έτους 2013.

Ø  Έναρξη από την εφορεία.

Ø  Βεβαίωση εγγραφής ασφαλιστικού φορέα.

Ø  Βιβλιάριο υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων.

Ø  Υπεύθυνη δήλωση για κατοχή πυροσβεστήρα.

Ø  Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών αποδέχεται τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο  14 του παρόντος κανονισμού.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται είτε ατομικά από τον ενδιαφερόμενο, είτε με εξουσιοδότηση προσώπου, θεωρημένη από Κ. Ε. Π. ή άλλη δημόσια αρχή. Επιπλέον στην αίτησή τους  οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να αναφέρουν, το τμήμα στο οποίο αιτούνται θέση. Η μή κατάθεση δικαιολογητικών επισύρει αποκλεισμό της αίτησης.

Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τον Δήμο σύμφωνα με όσα στο άρθρο 285 του ν.3463/2006 αναλυτικά αναφέρονται).

ΜΕΔ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
ΓΟΥΣΙΑΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!