Σχολή Γονέων Θεσπρωτίας

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης δια του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού θέτει...

•        Βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια
•        Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους
•        Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους
•        Ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να υποστηριχθεί συνεργασία τους με τους/τις εκπαιδευτικούς
•        Αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες προκειμένου οι γονείς να μπορούν να  βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου,  δημοτικού, γυμνασίου και  λυκείου
•        Ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους
•        Ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους
•        Γίνει κατανοητή η θέση των ατόμων τρίτης ηλικίας στην κοινωνία, την οικογένεια και τα κοινά
•        Γίνει ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης τους
•        Βελτιωθεί η διαχείριση του οικογενειακού προγραμματισμού
•        Παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
•        Ενημερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες

Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:
1.        Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή, διάρκειας 50 ωρών
2.        Διαφυλικές σχέσεις, διάρκειας 25 ωρών
3.        Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία, διάρκειας 25 ωρών
4.        Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών
5.        Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, διάρκειας 25 ωρών
6.        Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, διάρκειας 50 ωρών
7.        Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών

Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Οι βασικές θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται στα τμήματα των παραπάνω προγραμμάτων είναι:
•        Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας
•        Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο
•        Υγεία και  ασφάλεια στο χώρο της οικίας, του σχολείου και χώρων παιδικής αναψυχής.
•        Εξάρτηση από καπνό, αλκοόλ, ναρκωτικά
•        Οδική συμπεριφορά και ασφάλεια
•        Θέματα διατροφής
•        Σημασία της σωματικής άσκησης
•        Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
•        Σεξουαλική Αγωγή
•        Τρίτη ηλικία και οικογένεια
•        Διαχείριση ελεύθερου χρόνου
•        Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
•        Επαγγελματικός Προσανατολισμός
•        Κατανάλωση και Διαφήμιση
•        Οικογενειακός Προϋπολογισμός
•        Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων- παιδιού
•        Εκπαιδευτικοί, οικογένεια και διάγνωση κλίσεων
•        Προώθηση της ισότητας των φύλων
•        Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών/τριών
•        Συνεργασία γονέων-μεταναστών
•        Ψυχολογική Υποστήριξη
•        Αγωγή Υγείας
•        Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
•        Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 18-20 ατόμων.
Για  πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στον/ην Υπεύθυνο/η Σχολής Γονέων Γιώργο Μπέσα, Κιν. 6977509956, email [email protected]

In this article

Join the Conversation