Διαγωνισμοί συνολικής αξίας 292.482€ για νέο απορριμματοφόρο και εξοπλισμό παιδικών χαρών

2 διαγωνισμοί για νέο απορριμματοφόρο και για εξοπλισμών παιδικών χαρών, προκήρυξε ο Δήμος Σουλίου, συνολικής αξίας 292.482€. Συγκεκριμένα, για το νέο απορριμματοφόρο, η προκήρυξη είναι αξίας 119.998,80€ και...

 

Η Δήμαρχος Σουλίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ», με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά, ενδεικτικού προϋπολογισμού 172.482,90 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, και αριθμό μελέτης 53/2013. Η χρηματοδότηση της παραπάνω προμήθειας προέρχεται από το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
Η παρούσα προμήθεια αφορά την Αντικατάσταση– Προμήθεια νέου εξοπλισμού οργάνων παιδικών χαρών προκειμένου να αντικατασταθούν τα φθαρμένα όργανα στις παιδικές χαρές του Δήμου Σουλίου, με καινούργια που θα πληρούν τα πρότυπα του Ελληνικού οργανισμού τυποποίησης(ΕΛΟΤ) ΕΝ 1176, ΕΝ 1178 σύμφωνα με τις 28492/11-5-09 και 48165/30-07-09, αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και την λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων».
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν ηµεδαπά ή αλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών (άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ) µε αντικείμενο απασχόλησης τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία χρόνια, την παραγωγή ή την προμήθεια ειδών που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης διακήρυξης, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται Εγγυητική επιστολή ποσού 8.625,00€, η οποία βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία πρέπει να έχει ισχύ ένα τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς-(δηλαδή ισχύς 90 ημερών τουλάχιστον.)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 15 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00-11:30 π.μ., στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής Δήμος Σουλίου – Δημαρχείο στην οδό Κ. Καραμανλή 179 , ισόγειο.
Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών όλες τις εργάσιμές ώρες και ημέρες από τα γραφεία των Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Σουλίου (τηλ.26666360129-32 αρμόδιοι υπάλληλοι Παππάς Γρηγόριος – Μαραζόπουλος Αθανάσιος).
Η Δήμαρχος
Σταυρούλα Μπραϊμη – Μπότση

Η Δήμαρχος Σουλίου προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 119.998,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από πόρους του Δήμου Σουλίου.
Το υπό προμήθεια απορριμματοφόρο προορίζεται για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Σουλίου για να χρησιμοποιηθεί σε εργασίες, αποκομιδής αστικών απορριμμάτων.
Το όχημα θα αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή απορριμματοφόρου και υπερκατασκευή χωρητικότητας συμπιεσμένων απορριμμάτων 12m3, τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου. Ολόκληρο το όχημα θα είναι απόλυτα καινούργιο και πρόσφατης κατασκευής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών µε αντικείμενο απασχόλησης τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία χρόνια, την παραγωγή ή την προμήθεια ειδών που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης διακήρυξης.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται Εγγυητική επιστολή ποσού 6.000,00€, η οποία βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία πρέπει να έχει ισχύ ένα τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς-(δηλαδή ισχύς 120 ημερών τουλάχιστον.)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 25 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00-11:30 π.μ., στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής Δήμος Σουλίου – Δημαρχείο στην οδό Κ. Καραμανλή 179 , ισόγειο.
Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών όλες τις εργάσιμές ώρες και ημέρες από τα γραφεία των Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Σουλίου (τηλ.26666360129-32 αρμόδιοι υπάλληλοι Παππάς Γρηγόριος – Μαραζόπουλος Αθανάσιος).
Η Δήμαρχος
Σταυρούλα Μπραϊμη – Μπότση

In this article

Join the Conversation