172.482 ευρώ για τις παιδικές χαρές

Η Δήμαρχος Σουλίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά,...

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται Εγγυητική επιστολή ποσού 8.625,00€, η οποία βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία πρέπει να έχει ισχύ ένα τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς-(δηλαδή ισχύς 90 ημερών τουλάχιστον.)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 24 Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00-11:30 π.μ., στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής Δήμος Σουλίου – Δημαρχείο στην οδό Κ. Καραμανλή 179 ,αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών όλες τις εργάσιμές ώρες και ημέρες από τα γραφεία των Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Σουλίου (τηλ.26666360129-32 αρμόδιοι υπάλληλοι Παππάς Γρηγόριος – Μαραζόπουλος Αθανάσιος).

In this article

Join the Conversation