Επαναληπτική Δημοπρασία για το αγροτεμαχίο 21 της Γλυκής. Δείτε θέσεις και ποσά.

Επαναληπτική Δημοπρασία φανερή, πλειοδοτική και προφορική για την εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου υπ΄αριθμ. 21 αγροτεμαχίου της Τ.Κ Γλυκής του Δήμου Σουλίου , στις όχθες του ποταμού Αχέροντα για...

 

I.1)Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο.
II.2)Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρίας ή κοινοπραξίας, έγγραφο νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του συμμετέχοντος σύμφωνα με τα οριζόμενα από το νόμο και το καταστατικό για εταιρίες και κοινοπραξίες.
III.3)Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους αν είναι εταιρία)
IV.4)Βεβαίωση αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ), για χρέη προς το Δημόσιο του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ. Σε περίπτωση εταιρίας ή κοινοπραξίας, βεβαίωση στο όνομα της εταιρίας καθώς και όλων των μελών της.
V.5)Ασφαλιστική ενημερότητα.
VI.6)Αντίγραφο (Επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός της Ε.Ε. ή άδεια παραμονής, εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.
VII.7)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
VIII.8)Πληρεξούσιο σε περίπτωση εκπροσώπησης συμμετέχοντα.
IX.9)Έναρξη επιτηδευματία όπου από τον νόμο προβλέπεται .
X.10)Εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10), του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με του ανωτέρω ποσοστού επί του ετησίου μισθώματος που επιτεύχθηκε.

Δεν θα γίνουν δεκτοί στην δημοπρασία όποιοι πλειοδότες έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από συναφή δημοπρασία του Δήμου Σουλίου εντός της τελευταίας πενταετίας, λόγω μη τήρησης των όρων σύμβασης ή δεν έχουν αποχωρήσει με πρωτόκολλο παράδοσης από τους Δημοτικούς χώρους του Δήμου Σουλίου από προηγούμενες λήξασες συμβάσεις παραχώρησης.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για περισσότερες της μίας θέσεις , αλλά δεσμεύεται , μετά το πέρας της δημοπρασίας και τα αποτελέσματα κατακύρωσης , να επιλέξει μόνο μία (1) θέση από τις παραπάνω θέσεις δραστηριότητας ,σε περίπτωση που του κατακυρωθούν πλέον της μίας.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για την εποχική μίσθωση ,7 μήνες το χρόνο, από 01 -05-2014 έως και 30 -11 -2014, ορίζεται το ποσό για τις κατωτέρω θέσεις:

Ρ1 (Ράφτινγκ και Περίπτερο): 1.000,00 ΕΥΡΩ
Ρ2 (Ράφτινγκ και Περίπτερο): 1.000,00 ΕΥΡΩ
Α1 (Πώληση ψημένων Σταχυών-Αραβόσιτος): 100,00 ΕΥΡΩ
Α2 (Πώληση ψημένων Σταχυών -Αραβόσιτος): 100,00 ΕΥΡΩ
B1 (Πώληση βιβλίων): 200,00 ΕΥΡΩ

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται καθημερινά στο Δήμο Σουλίου και ώρες 08:00 – 14:00.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα

In this article

Join the Conversation