Πρόσληψη δύο ατόμων στην Π.Ε Θεσπρωτίας

Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας κάνει γνωστό ότι, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας θα προβεί στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου...

1. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για τη δημοτικότητα.
2. Βεβαιώσεις ΟΑΕΔ περί της ανεργίας.
3. Βεβαίωση ΟΑΕΔ περί επαγγελματικής κατάρτισης.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Αποδεικτικά εμπειρίας
6. Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για τις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι επικαλούνται ιδιότητα τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.

Όλα τα ανωτέρω, αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 3792/23-5-2014 ανακοίνωση (Σ.Ο.Χ.-3)– πρόσκληση μας, η οποία είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»με ημερομηνία έκδοσης 27/09/2013»

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τζουμανίκας Κώστας, Μητσάκης Θεοχάρης, τηλ.: 2665 3 60151 & 2665 3 60160).

In this article

Join the Conversation