Τα είπαν Γιογιακας και Μπαλάφας για τους ΤΟΕΒ

Τις προτάσεις των ηλεκτροδοτούμενων ΟΕΒ Ηπείρου για τη βιωσιμότητα των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων συζήτησε ο Β. Γιόγιακας στη συνάντηση που είχε με τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Γ. Μπαλάφα....

Τις προτάσεις των ηλεκτροδοτούμενων ΟΕΒ Ηπείρου για τη βιωσιμότητα των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων συζήτησε ο Β. Γιόγιακας στη συνάντηση που είχε με τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Γ. Μπαλάφα. Συγκεκριμένα ο βουλευτής Θεσπρωτίας αναφέρθηκε:

· στην τοποθέτηση ηλεκτρονικής κάρτας άρδευσης προκειμένου να ανακοπεί η κατασπατάληση του νερού και η υπερχρέωση των ΟΕΒ στη ΔΕΗ. · στην εξαίρεση των ΤΟΕΒ από τις χρεώσεις των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος που αφορούν χρεώσεις άσχετες με την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν, σημειώνοντας ότι οι ίδιοι οι ΤΟΕΒ είναι Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας.

· στην εξαίρεση των ΟΕΒ από την ρύθμιση του Π.Δ. 164/2004 με την οποία το εποχιακό προσωπικό δεν μπορεί να εργαστεί στον ίδιο ΟΕΒ πέραν του συνολικού χρόνου εργασίας των 24 μηνών, ρύθμιση που έχει επιπτώσεις στη σωστή και αποδοτική λειτουργία των ΟΕΒ. Αναφέρθηκε επίσης στο αίτημα της εξαίρεσής τους από την ΠΥΣ 33/2006 για τον ορισμό του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού του προσλαμβανόμενου προσωπικού.

· στη μεταφορά της Εποπτείας των ΤΟΕΒ από τους Δήμους στις Περιφέρειες, όπως ισχύει για τους ΓΟΕΒ, και την ένταξη των ΟΕΒ σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα μέσω της Περιφέρειας που διαθέτει εξειδίκευση και τεχνογνωσία.

· στη μετάταξη του μόνιμου προσωπικού των ΟΕΒ που κλείνουν ή συγχωνεύονται σε άλλα Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου ή των ΟΤΑ.

· στην εξαίρεση του εποχικού προσωπικού των ΓΟΕΒ από τον Ν.2190/1994, όπως ισχύει και τους ΤΟΕΒ, καθώς και του Π.Δ.164/2004 καθώς η πρόσληψη του έμπειρου εποχικού τους προσωπικού που έχουν γνώση και σύνδεση με το αντικείμενο είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των ΤΟΕΒ.

· στο διορισμό των Διοικήσεων των ΓΟΕΒ από τον φορέα που θα έχει την εποπτεία και τον έλεγχό τους, δηλαδή την αιρετή Περιφέρεια, και τη συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια προσώπων που έχουν σχέση με τα εγγειοβελτιωτικά έργα και κατάλληλη ειδικότητα.

· στη διεξαγωγή των οικονομικών ελέγχων στους ΟΕΒ κάθε έτος και την υποχρεωτική υποβολή των δηλώσεων Ο.Σ.Δ.Ε. για τα μέλη των ΟΕΒ.

· στην πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στους ΟΕΒ, που είναι απολύτως απαραίτητο για τη λειτουργία μεγάλων ή μεσαίων ΤΟΕΒ, και την ένταξη των ΟΕΒ στα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας, μέσω ΟΑΕΔ κ.λπ, υπογραμμίζοντας τις αυξημένες ανάγκες για εποχιακό προσωπικό στους ΟΕΒ λόγω μαζικών συνταξιοδοτήσεων.

Ο Υφυπουργός δεσμεύθηκε ότι θα εξετάσει διεξοδικά τα παραπάνω θέματα.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!