Σε δημοπρασία 15 δημοτικά αγροτεμάχια.

Τα στρέμματα και οι τιμές

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων:

Α/Α Τ.Κ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗΣΤΡΈΜΜΑΤΑ Αριθ. τεμαχίου
1 ΓΛΥΚΗ ΔΑΦΝΗ 3,980 1Δ./ 1940
2 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΑΓΚΩΝΑ 2,579 119Α./ 1996
3 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ ΑΓΟΡΑΣ 6,614 271Α./ 1996
4 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕΣΟΥΡΑ 7,293 77Α./ 1980
5 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ 11,943 285Α./ 1996
6 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΚΑΝΤΕΝΑ – ΤΣΙΟΤΑ 5,328 82Δ./ 1973
7 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΚΑΝΤΕΝΑ 3,789 271Α./ 1996
8 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΖΑΒΑΡΙ 4,210 57Δ./ 1974
9 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΖΑΒΑΡΙ 3,783 56Δ./ 1974
10 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΑΓΚΩΝΑ 2,912 83Α./ 1993
11 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΑΓΚΩΝΑ 1,881 82Α./ 1996
12 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΦΕΡΑ 3,651 62Α./ 1996
13 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΑΓΚΩΝΑ 5,624 164Α./ 1996
14 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΑΓΚΩΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 5,9 122
14 ΧΟΙΚΑ ΡΕΒΕΝΑ 42,623 78Α./ 1976

 

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Αχέροντα στο Γαρδίκι την  27 Μαρτίου 2019,  ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και από ώρα έναρξης 11.00 π.μ. έως 12.00 π.μ ενώπιον της Επιτροπής εκμίσθωσης του Δήμου Σουλίου.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα αρχίζει από  την υπογραφή της οικίας σύμβασης και θα λήγει  στις   30-09-2025.

Ως τιμή εκκίνησης για τα ανωτέρω αγροτεμάχια ορίζονται τα εξής :

Α/Α Τ.Κ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ. ΤΕΜΑΧΙΟΥ Πρώτη προσφορά ετήσιου μισθώματος ανά στρέμμα
1 ΓΛΥΚΗ ΔΑΦΝΗ 3,98 1Δ./ 1940               20,00 €
2 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΑΓΚΩΝΑ 2,579 119Α./ 1996  10,00 €
3 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ ΑΓΟΡΑΣ 6,614 271Α./ 1996  10,00 €
4 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕΣΟΥΡΑ 7,293 77Α./ 1980 10,00 €
5 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ 11,943 285Α./ 1996 20,00 €
6 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΚΑΝΤΕΝΑ – ΤΣΙΟΤΑ 5,328 82Δ./ 1973 10,00  €
7 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΚΑΝΤΕΝΑ 3,789 271Α./ 1996 10,00 €
8 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΖΑΒΑΡΙ 4,21 57Δ./ 1974 10,00 €
9 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΖΑΒΑΡΙ 3,783 56Δ./ 1974 10,00 €
10 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΑΓΚΩΝΑ 2,912 83Α./ 1993 5,00 €
11 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΑΓΚΩΝΑ 1,88 82Α./ 1996 5,00 €
12 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΦΕΡΑ 3,651 62Α./ 1996 5,00 €
13 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΑΓΚΩΝΑ 5,6 164Α./ 1996 10,00 €
14 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΑΓΚΩΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 5,9 122Α./1996 10,00 €
15 ΧΟΙΚΑ ΡΕΒΕΝΑ 42,623 78Α./ 1976 35,00 €

 

Στα παραπάνω  αγροτεμάχια  επιτρέπονται όλες οι μονοετείς καλλιέργειες (π.χ αραβόσιτος, μηδική, κηπευτικά κλπ)  καθώς και η καλλιέργεια αρωματικών φυτών , ενώ δεν επιτρέπονται οι πολυετείς και οι δενδρώδεις καλλιέργειες ή οποιαδήποτε άλλη χρήση.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν:

Όλοι οι κατοικοδημότες του Δήμου Σουλίου ανεξάρτητα από την έκταση της καλλιεργήσιμης ιδιοκτησίας τους .

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στη δημοπρασία χρεωφειλέτη (στο Δήμο και στον ΤΟΕΒ) του ιδίου ή του/της συζύγου του ή τέκνου του(εκτός και αν το τέκνο διαθέτει δική του αγροτική εκμετάλλευση που προκύπτει από την φορολογική του δήλωση)  θα προσκομίζονται σχετικές βεβαιώσεις από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Σουλίου και τον ΤΟΕΒ.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία  πρέπει :

Να καταθέσει (μαζί με την αστυνομική του ταυτότητα) στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ,ως εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το 10% της συνολικής αξίας των μισθωμάτων της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, που θα  αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με νέα, για την καλή τήρηση των όρων της μίσθωσης, ποσού ίσου με το 10% της συνολικής αξίας των μισθωμάτων της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης, που επιτεύχθηκε από τη δημοπρασία.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο καθώς και την Αστυνομική ταυτότητά του, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή (με την Αστυνομική Ταυτότητά του), ο οποίος ,αφού  προσκομίσει δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Σουλίου, και βεβαίωση περί μη οφειλών του στο Τ.Ο.Ε.Β., θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, αφού προηγουμένως καταβάλλει στο ταμείο του Δήμου ολόκληρο το τίμημα για το πρώτο έτος της μίσθωσης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει  καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Το μίσθωμα θα βεβαιώνεται κατ’ έτος με βεβαιωτικό κατάλογο και το αναλογούν ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται  εφάπαξ στην  Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου εντός του πρώτου μήνα μετά τη βεβαίωσή του. Με την υπογραφή της σύμβασης θα  καταβληθεί εφάπαξ  το μίσθωμα που αναλογεί για το χρονικό διάστημα μέχρι  31-12-2019.

Καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος πέραν των τριών (3) μηνών συνεπάγεται έκπτωση του μισθωτή και διενέργεια αναπλειστηριασμού σε βάρος του και του εγγυητή του και θα ευθύνονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη δημοπρασία.

Τα παρά του ΤΟΕΒ επιβαλλόμενα  πάγια και τέλη  (άρδευσης κλπ) από τη χρήση του μισθίου καθώς και το χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου, βαραίνουν αποκλειστικά και μόνο τον αναδειχθέντα μισθωτή, χωρίς καμία ευθύνη εκ μέρους του Δήμου. Σε περίπτωση μη πληρωμής αυτών ο μισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος και οι εγγυητική εκπίπτει υπέρ του Δήμου.

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, και με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Θα χρησιμοποιηθεί μόνο η έκταση που εκμισθώνεται και απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση ή μετακίνηση. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε εργασία που θα έχει σαν συνέπεια τη δημιουργία προβλημάτων στους ιδιοκτήτες των γειτονικών αγροτεμαχίων ή των κτηνοτρόφων.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Ντούκα Χρυσούλα με αναπληρώτρια την Πάντη Σταυρούλα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία του Δήμου.

Η παρούσα διακήρυξη να τοιχοκολληθεί στις Τ.Κ. του Δήμου μας και στους χώρους ανακοινώσεων.

 

ΕΓΓΥΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α/Α Τ.Κ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗΣΤΡΈΜΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1 ΓΛΥΚΗ ΔΑΦΝΗ 3,98 51,74 €
2 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΑΓΩΝΑ 2,579 16,76 €
3 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ ΑΓΟΡΑΣ 6,614 43 €
4 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕΣΟΥΡΑ 7,293 47,40 €
5 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ 11,943 155,26 €
6 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΚΑΝΤΕΝΑ – ΤΣΙΟΤΑ 5,328 34,63 €
7 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΚΑΝΤΕΝΑ 3,789 24,63 €
8 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΖΑΒΑΡΙ 4,21 27,36 €
9 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΖΑΒΑΡΙ 3,783 24,59 €
 10 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΑΓΚΩΝΑ 2,912 9,46 €
11 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΑΓΚΩΝΑ 1,88 6,11 €
12 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΦΕΡΑ 3,651 11,87 €
13 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΑΓΚΩΝΑ 5,6 36,40 €
14 ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΑΓΚΩΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 5,9 38,35€
15 ΧΟΙΚΑ ΡΕΒΕΝΑ 42,623 969,67 €
In this article

Join the Conversation