Σε δημοπρασία 15 δημοτικά αγροτεμάχια.

Τα στρέμματα και οι τιμές

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων:

Α/ΑΤ.ΚΤΟΠΟΘΕΣΙΑΕΚΤΑΣΗΣΤΡΈΜΜΑΤΑΑριθ. τεμαχίου
1ΓΛΥΚΗΔΑΦΝΗ3,9801Δ./ 1940
2ΣΚΑΝΔΑΛΟΑΓΚΩΝΑ2,579119Α./ 1996
3ΣΚΑΝΔΑΛΟΕΙΚΟΝΙΣΜΑ ΑΓΟΡΑΣ6,614271Α./ 1996
4ΣΚΑΝΔΑΛΟΜΕΣΟΥΡΑ7,29377Α./ 1980
5ΣΚΑΝΔΑΛΟΕΙΚΟΝΙΣΜΑ11,943285Α./ 1996
6ΣΚΑΝΔΑΛΟΚΑΝΤΕΝΑ – ΤΣΙΟΤΑ5,32882Δ./ 1973
7ΣΚΑΝΔΑΛΟΚΑΝΤΕΝΑ3,789271Α./ 1996
8ΣΚΑΝΔΑΛΟΖΑΒΑΡΙ4,21057Δ./ 1974
9ΣΚΑΝΔΑΛΟΖΑΒΑΡΙ3,78356Δ./ 1974
10ΣΚΑΝΔΑΛΟΑΓΚΩΝΑ2,91283Α./ 1993
11ΣΚΑΝΔΑΛΟΑΓΚΩΝΑ1,88182Α./ 1996
12ΣΚΑΝΔΑΛΟΦΕΡΑ3,65162Α./ 1996
13ΣΚΑΝΔΑΛΟΑΓΚΩΝΑ5,624164Α./ 1996
14ΣΚΑΝΔΑΛΟΑΓΚΩΝΑ ΑΓΟΡΑΣ5,9122
14ΧΟΙΚΑΡΕΒΕΝΑ42,62378Α./ 1976

 

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Αχέροντα στο Γαρδίκι την  27 Μαρτίου 2019,  ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και από ώρα έναρξης 11.00 π.μ. έως 12.00 π.μ ενώπιον της Επιτροπής εκμίσθωσης του Δήμου Σουλίου.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα αρχίζει από  την υπογραφή της οικίας σύμβασης και θα λήγει  στις   30-09-2025.

Ως τιμή εκκίνησης για τα ανωτέρω αγροτεμάχια ορίζονται τα εξής :

Α/ΑΤ.ΚΤΟΠΟΘΕΣΙΑΕΚΤΑΣΗΣΤΡΕΜΜΑΤΑΑΡΙΘΜ. ΤΕΜΑΧΙΟΥΠρώτη προσφορά ετήσιου μισθώματος ανά στρέμμα
1ΓΛΥΚΗΔΑΦΝΗ3,981Δ./ 1940              20,00 €
2ΣΚΑΝΔΑΛΟΑΓΚΩΝΑ2,579119Α./ 1996 10,00 €
3ΣΚΑΝΔΑΛΟΕΙΚΟΝΙΣΜΑ ΑΓΟΡΑΣ6,614271Α./ 1996 10,00 €
4ΣΚΑΝΔΑΛΟΜΕΣΟΥΡΑ7,29377Α./ 198010,00 €
5ΣΚΑΝΔΑΛΟΕΙΚΟΝΙΣΜΑ11,943285Α./ 199620,00 €
6ΣΚΑΝΔΑΛΟΚΑΝΤΕΝΑ – ΤΣΙΟΤΑ5,32882Δ./ 197310,00  €
7ΣΚΑΝΔΑΛΟΚΑΝΤΕΝΑ3,789271Α./ 199610,00 €
8ΣΚΑΝΔΑΛΟΖΑΒΑΡΙ4,2157Δ./ 197410,00 €
9ΣΚΑΝΔΑΛΟΖΑΒΑΡΙ3,78356Δ./ 197410,00 €
10ΣΚΑΝΔΑΛΟΑΓΚΩΝΑ2,91283Α./ 19935,00 €
11ΣΚΑΝΔΑΛΟΑΓΚΩΝΑ1,8882Α./ 19965,00 €
12ΣΚΑΝΔΑΛΟΦΕΡΑ3,65162Α./ 19965,00 €
13ΣΚΑΝΔΑΛΟΑΓΚΩΝΑ5,6164Α./ 199610,00 €
14ΣΚΑΝΔΑΛΟΑΓΚΩΝΑ ΑΓΟΡΑΣ5,9122Α./199610,00 €
15ΧΟΙΚΑΡΕΒΕΝΑ42,62378Α./ 197635,00 €

 

Στα παραπάνω  αγροτεμάχια  επιτρέπονται όλες οι μονοετείς καλλιέργειες (π.χ αραβόσιτος, μηδική, κηπευτικά κλπ)  καθώς και η καλλιέργεια αρωματικών φυτών , ενώ δεν επιτρέπονται οι πολυετείς και οι δενδρώδεις καλλιέργειες ή οποιαδήποτε άλλη χρήση.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν:

Όλοι οι κατοικοδημότες του Δήμου Σουλίου ανεξάρτητα από την έκταση της καλλιεργήσιμης ιδιοκτησίας τους .

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στη δημοπρασία χρεωφειλέτη (στο Δήμο και στον ΤΟΕΒ) του ιδίου ή του/της συζύγου του ή τέκνου του(εκτός και αν το τέκνο διαθέτει δική του αγροτική εκμετάλλευση που προκύπτει από την φορολογική του δήλωση)  θα προσκομίζονται σχετικές βεβαιώσεις από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Σουλίου και τον ΤΟΕΒ.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία  πρέπει :

Να καταθέσει (μαζί με την αστυνομική του ταυτότητα) στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ,ως εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το 10% της συνολικής αξίας των μισθωμάτων της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, που θα  αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με νέα, για την καλή τήρηση των όρων της μίσθωσης, ποσού ίσου με το 10% της συνολικής αξίας των μισθωμάτων της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης, που επιτεύχθηκε από τη δημοπρασία.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο καθώς και την Αστυνομική ταυτότητά του, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή (με την Αστυνομική Ταυτότητά του), ο οποίος ,αφού  προσκομίσει δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Σουλίου, και βεβαίωση περί μη οφειλών του στο Τ.Ο.Ε.Β., θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, αφού προηγουμένως καταβάλλει στο ταμείο του Δήμου ολόκληρο το τίμημα για το πρώτο έτος της μίσθωσης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει  καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Το μίσθωμα θα βεβαιώνεται κατ’ έτος με βεβαιωτικό κατάλογο και το αναλογούν ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται  εφάπαξ στην  Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου εντός του πρώτου μήνα μετά τη βεβαίωσή του. Με την υπογραφή της σύμβασης θα  καταβληθεί εφάπαξ  το μίσθωμα που αναλογεί για το χρονικό διάστημα μέχρι  31-12-2019.

Καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος πέραν των τριών (3) μηνών συνεπάγεται έκπτωση του μισθωτή και διενέργεια αναπλειστηριασμού σε βάρος του και του εγγυητή του και θα ευθύνονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη δημοπρασία.

Τα παρά του ΤΟΕΒ επιβαλλόμενα  πάγια και τέλη  (άρδευσης κλπ) από τη χρήση του μισθίου καθώς και το χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου, βαραίνουν αποκλειστικά και μόνο τον αναδειχθέντα μισθωτή, χωρίς καμία ευθύνη εκ μέρους του Δήμου. Σε περίπτωση μη πληρωμής αυτών ο μισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος και οι εγγυητική εκπίπτει υπέρ του Δήμου.

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, και με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Θα χρησιμοποιηθεί μόνο η έκταση που εκμισθώνεται και απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση ή μετακίνηση. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε εργασία που θα έχει σαν συνέπεια τη δημιουργία προβλημάτων στους ιδιοκτήτες των γειτονικών αγροτεμαχίων ή των κτηνοτρόφων.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Ντούκα Χρυσούλα με αναπληρώτρια την Πάντη Σταυρούλα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία του Δήμου.

Η παρούσα διακήρυξη να τοιχοκολληθεί στις Τ.Κ. του Δήμου μας και στους χώρους ανακοινώσεων.

 

ΕΓΓΥΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α/ΑΤ.ΚΤΟΠΟΘΕΣΙΑΕΚΤΑΣΗΣΤΡΈΜΜΑΤΑΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1ΓΛΥΚΗΔΑΦΝΗ3,9851,74 €
2ΣΚΑΝΔΑΛΟΑΓΩΝΑ2,57916,76 €
3ΣΚΑΝΔΑΛΟΕΙΚΟΝΙΣΜΑ ΑΓΟΡΑΣ6,61443 €
4ΣΚΑΝΔΑΛΟΜΕΣΟΥΡΑ7,29347,40 €
5ΣΚΑΝΔΑΛΟΕΙΚΟΝΙΣΜΑ11,943155,26 €
6ΣΚΑΝΔΑΛΟΚΑΝΤΕΝΑ – ΤΣΙΟΤΑ5,32834,63 €
7ΣΚΑΝΔΑΛΟΚΑΝΤΕΝΑ3,78924,63 €
8ΣΚΑΝΔΑΛΟΖΑΒΑΡΙ4,2127,36 €
9ΣΚΑΝΔΑΛΟΖΑΒΑΡΙ3,78324,59 €
 10ΣΚΑΝΔΑΛΟΑΓΚΩΝΑ2,9129,46 €
11ΣΚΑΝΔΑΛΟΑΓΚΩΝΑ1,886,11 €
12ΣΚΑΝΔΑΛΟΦΕΡΑ3,65111,87 €
13ΣΚΑΝΔΑΛΟΑΓΚΩΝΑ5,636,40 €
14ΣΚΑΝΔΑΛΟΑΓΚΩΝΑ ΑΓΟΡΑΣ5,938,35€
15ΧΟΙΚΑΡΕΒΕΝΑ42,623969,67 €
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!