Δωρεάν παραχώρηση δημοτικής έκτασης στον ΤΟΕΒ Παραμυθιάς για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου

Επιχειρείται λύση στο πρόβλημα της άρδευσης του κάμπου λογω χρεών στην ΔΕΗ, με εναλλακτικές πηγές ενέργειας

Στην δωρεάν παραχώρηση αγροτεμαχίου 11 στρ. περίπου  (με αρ. τεμαχίου 1 αγροκτήματος Αγοράς στη θέση «Λακιά Ντράσα», ) στον ΤΟΕΒ Παραμυθιάς, προχωρησε το ο δήμος Σουλίου με σκοπό την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των αντλιοστασίων, με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης των παραχωρούμενων ακινήτων από τον ΤΟΕΒ σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Παρόμοια ενέργεια συνιστάλόγο ανάκλησης της παρούσης απόφασης.

2. Τα παραχωρούμενα ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της μορφής χρήσης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου.

3. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του ακινήτου.Απαγορεύεται η κατάληψη άλλων χώρων γύρω από το παραχωρούμενο ακίνητο και ητοποθέτηση σε αυτό μηχανημάτων, εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή αντικειμένων, πουμπορεί να βλάψουν το ακίνητο ή να ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον.

4. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να καταβάλει κάθε δαπάνη που βαρύνει το ακίνητο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι πιθανές δαπάνες του καταναλισκόμενουστα παραχωρηθέντα ακίνητα ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος,καθώς επίσης οιαπαιτούμενες ενέργειες-εγγυήσεις για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, είναι υποχρέωση του παραχωρησιούχου.

5. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται με ευθύνη του να μεριμνήσει άμεσα για τηνέκδοση όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, για την νόμιμη εγκατάσταση καιλειτουργία των φωτοβολταϊκών πάρκων με δικές του δαπάνες. Επίσης έχει το δικαίωμα ναεκτελεί καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης οποιαδήποτε εργασία, εγκατάσταση ήτροποποίηση αναγκαία ή χρήσιμη για την καλή χρήση και λειτουργία τωνεγκαταστάσεων του. Για την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, ο παραχωρησιούχος έχει τοδικαίωμα να περιφράσσει, καλύπτει, προστατεύει ή διαφυλάσσει με κάθε κατάλληλο μέσοτις εγκαταστάσεις του.

6. Όλες οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και δαπάνες των εγκαταστάσεων αποτελούνυποχρεώσεις των εγκαταστατών.

7. Σε όλη τη διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης, ο παραχωρησιούχος έχει τηναποκλειστική ευθύνη συντήρησης και επισκευής ζημιών ή βλαβών του παραχωρούμενουακινήτου. Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή μεταρρύθμισηπαραμένει προς όφελοςτου παραχωρούμενου ακινήτου, χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα για αφαίρεση ήυποχρέωση για αποζημίωση του παραχωρησιούχου.

8. Κατά τη λήξη της παραχώρησης χρήσης, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται, χωρίςόχληση, να αποχωρήσει από το παραχωρούμενο ακίνητο και να το παραδώσει στηναρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Για τη λήξη της παραχώρησης χρήσης συντάσσεται πρωτόκολλο από το όργανο που εξέδωσε την πράξη παραχώρησης, το οποίο υπογράφεται από το ίδιο όργανο και από τον παραχωρησιούχο.

9. Μετά τηνλήξη της παραχώρησης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει αυτή, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να αποχωρήσει από το ακίνητο και να το παραδώσει στηνίδια ακριβώς κατάσταση με αυτήν που το παρέλαβε.

10. Η απόφαση παραχώρησης της χρήσης ακινήτων ανακαλείται αν ο χρήστης δενεκπληρώσει το σκοπό της παραχώρησηςεντός πενταετίαςαπό την έκδοση της απόφασηςπαραχώρησης ή αν αλλάξει ο σκοπός της παραχώρησης, χωρίς τη συναίνεση τουΔημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουλίου

11. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσηςπαραχώρησης μπορεί ναγίνει μόνο με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

12. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παραχώρησης χρήσης,ανακαλείται η απόφαση παραχώρησης

In this article

Join the Conversation