Από σήμερα οι αιτήσεις για τις θέσεις τουριστικών δραστηριοτήτων στο αγρ. 21 του Αχέροντα

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Σουλίου, σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 29 /2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου (με την οποία αποφασίστηκε η θέση σε κοινή χρήση και η έγκριση της κανονιστικής απόφασης για την κοινή χρήση του υπ΄αριθμ. 21 τεμαχίου αγροκτήματος Γλυκής στις όχθες του ποταμού Αχέροντα και ο κανονισμός λειτουργίας του), θα προβεί στην εκμίσθωση των κάτωθι θέσεων , ήτοι :

 • Ρ1 (για επιχείρηση ράφτινγκ, κανό, τοξοβολία , τραμπολίνο, πίστα για πατίνια και βράχο αναρρίχησης 780 τ.μ. χώρος δραστηριότητας),
 • S1(για πώληση σουβενίρ, είδη χειροτεχνίας 20 τ.μ. χώρος δραστηριότητας)
 • Α1-Α2 (για χρήση ψημένων σταχιών-αραβόσιτος εμβαδού 4 τ.μ. έκαστη) αντίστοιχα η κάθε μία από αυτές,
 • Λ1 (πώληση ειδών λαϊκής τέχνης και λοιπών παραδοσιακών προϊόντων 24 τ.μ.)
 • Λ2 (πώληση ειδών λαϊκής τέχνης και λοιπών παραδοσιακών προϊόντων 8 τ.μ.)
 • Μ1 (πώληση μελισσοκομικών προϊόντων εμβαδού 24 τ.μ.),
 • Μ2 (πώληση μελισσοκομικών προϊόντων εμβαδού 8 τ.μ.),
 • Κ1 (καντίνα εμβαδού 10 τ.μ.)

Οι θέσεις αυτές θα εκμισθωθούν , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 : Α) Είτε με δημοπρασία , Β) Είτε χωρίς δημοπρασία (απευθείας εκμίσθωση) .

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, μέσα στο χρονικό διάστημα από 23-04-2020 έως 08-05-2020, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους (για μία εκ των θέσεων) υποβάλλοντας σχετική αίτηση μετά των ακόλουθων δικαιολογητικών :

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του ενδιαφερόμενου
 • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
 • Αντίγραφο (Επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός της Ε.Ε. ή άδεια παραμονής, εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.
 • Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση εκπροσώπησης ενδιαφερόμενου – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986

1) Από φυσικό πρόσωπο για την αποδοχή του ορισμού του ως αξιόχρεου εγγυητή στην οποία θα αναφέρονται τα πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του. Ο εγγυητής θα είναι απεριόριστα , αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος με τον μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

2) με την οποία το φυσικό πρόσωπο και ο εγγυητής του θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι ως μισθωτές ακινήτων κυριότητας του Δήμου Σουλίου ή του Ελληνικού Δημοσίου για παράβαση των όρων της μίσθωσης

3) με την οποία το φυσικό πρόσωπο και ο εγγυητής θα δηλώνουν ότι γνωρίζουν την πραγματική σημερινή κατάσταση του ακινήτου προς εκμίσθωση και ότι την αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη.

4) με την οποία το φυσικό πρόσωπο και ο εγγυητής θα δηλώνουν ότι δεν είναι άμεσοι ή έμμεσοι οφειλέτες του Δήμου Σουλίου και των νομικών προσώπων αυτού, ότι δεν έχουν συμβληθεί με αυτούς χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, ότι δεν έχουν εμπλακεί με αυτούς σε οποιαδήποτε εκκρεμή δικαστική διένεξη, για οποιονδήποτε λόγο.

 • Έναρξη επιτηδευματία όπου από τον νόμο προβλέπεται.
 • Άδεια παραγωγού όπου από τον νόμο προβλέπεται
 • Άδεια πώλησης ειδών λαϊκής τέχνης όπου από το νόμο προβλέπεται

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις πώλησης μελισσοκομικών προϊόντων θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο της άδειας παραγωγού – πωλητή υπαίθριου εμπορίο καθώς και αντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 570910/14.5.2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄642)

Οι υποψήφιοι για την θέση καντίνας θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο της άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου – καντίνας ( με εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4497/2017, Νόμος 4442/2016, η υπ΄αριθμ. 16228/17/5/2017 ΚΥΑ , η υπ΄αριθμ. Υιγ/Γ.Π/οικ.47829/21/6/2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας σε συνδυασμό με την υπ΄αριθμ. Υ.Δ Α1β/8577/83 και την Υ.Δ.94463/2007 – Ρητώς ορίζεται ότι απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και η προσφορά- πώληση σουβλακιών)
Νομικά Πρόσωπα :

Σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρίας ( Α.Ε. ) , Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης ( Ε.Π.Ε ) , Ομόρρυθμής ή Ετερόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε. ή Ε.Π.Ε ) Συνεταιρισμών ή Κοινοπραξίας :

– Αντίγραφο καταστατικού και πιστοποιητικό μεταβολών του καταστατικού κατά περίπτωση από την αρμόδιο διοικητική αρχή (ΓΕΜΗ ) ή Πρωτοδικείο

-Επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών του αρμοδίου οργάνου του Νομικού Προσώπου , με το οποίο 1) αποφασίζετε η συμμετοχή στην διαδικασία της εκμίσθωσης 2) θα ορίζεται το ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν το συμφωνητικό μίσθωσης καθώς και ο Αντίκλητος, που εξουσιοδοτείται να καταθέσει τα έγγραφα που έχουν σχέση με την διαδικασία της μίσθωσης και 3) θα ορίζεται αξιόχρεος εγγυητή ο οποίος θα είναι απεριόριστα , αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με την μισθώτρια για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

 • -Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του Νομικού Προσώπου καθώς και του εγγυητή
 • -Δημοτική ενημερότητα που να αποδεικνύει ότι το Νομικό Πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου καθώς και ο εγγυητής, δεν είναι οφειλέτες του Δήμου από οποιαδήποτε αιτία .
 • -Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου ότι το Νομικό Πρόσωπο καθώς και ο εγγυητής του ( ή ανάλογο έγγραφο για τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις ) από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ούτε τελεί σε αναγκαστική διαχείριση και ανάλογο Πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για την κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε αναγκαστικής διαχείρισης.
 • -Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του Νόμιμου εκπροσώπου του Νομικού Προσώπου και του εγγυητή αυτού

A ) ότι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι ως μισθωτές ακινήτων κυριότητας του Δήμου Σουλίου ή του Ελληνικού Δημοσίου για παράβαση των όρων της μίσθωσης

B) ότι γνωρίζουν την πραγματική σημερινή κατάσταση του ακινήτου προς εκμίσθωση και ότι την αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη.
Γ) ότι δεν είναι άμεσοι ή έμμεσοι οφειλέτες του Δήμου Σουλίου και των νομικών προσώπων αυτού, ότι δεν έχουν συμβληθεί με αυτούς χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, ότι δεν έχουν εμπλακεί με αυτούς σε οποιαδήποτε εκκρεμή δικαστική διένεξη, για οποιονδήποτε λόγο.

Σε περίπτωση Αλλοδαπής Επιχείρησης, τα ανάλογα πιστοποιητικά που ισχύουν στη χώρα εγκατάστασης της Επιχείρησης και βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας έκδοσης ή γνωμοδότηση δικηγόρου για το καθεστώς ισχύος των πιστοποιητικών αυτών.

-Πράξη σύστασης Κοινοπραξίας

Σε περίπτωση συμμετοχής στην διαδικασία της εκμίσθωσης, Κοινοπραξίας, το κάθε μέλος της ξεχωριστά θα υποβάλει όλα τα παραπάνω έγγραφα και πιστοποιητικά, ανάλογα με τη νομική του μορφή. Επίσης κάθε μεμονωμένο μέλος της Κοινοπραξίας θα καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι συμμετέχουσες Επιχειρήσεις ή τα άτομα που συνέστησαν την Κοινοπραξία με μόνο σκοπό να αναλάβουν, με την ίδια πάντα σύνθεση, τη μίσθωση και εκμετάλλευση του ακινήτου του Δήμου, ενέχονται και ευθύνονται έναντι του Δήμου σχετικά με τη συμμετοχή τους ενιαία, αδιαίρετα και εις ολόκληρον, μέχρι τη σύσταση της προβλεπόμενης Α.Ε. και την υπογραφή της Σύμβασης, εφόσον η Κοινοπραξία προτίθεται να προχωρήσει σε σύσταση Α.Ε. ή σχετικά με την συμμετοχή τους στην εκμίσθωση και την τήρηση των όρων της Σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκειά της.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!