Η προκήρυξη του διαγωνισμού για το κτήριο Bvlgari

Μεχρι 15 Σεπτέμβρη οι προσφορές

Ο Δήμος Σουλίου  προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ: ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ», της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ: πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης»  – ταξινόμησης κατά CPV: CPV:45211350-7 (Kατασκευαστικές εργασίες για πολειτουργικά κτίρια)– εκτιμώμενης αξίας  2.250.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) η οποία αναλύεται σε:

Δαπάνη εργασιών 1.330.396,72 €
Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.) 239.471,41 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α)  ν. 4412/2016  

235.480,22 €

Απολογιστικό κονδύλιο για την διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ. 2.450,89 €
Ε.Ο. 18% κονδυλίου διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. 441,16 €
Αναθεώρηση 6.275,73 €
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) 435.483,87 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 2.250.000,00 €

 

Το έργο έχει αριθμό μελέτης 31/2019 και ανήκει στις κατηγορίες έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ KAIΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimossouliou.gr.Πληροφορίες παρέχονται κατά την διάρκεια των εργασίμων ημερών και ωρών (07:00 – 15:00), από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών –Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος (αρμόδιoς υπάλληλος επικοινωνίας κ. Παππάς Γρηγόριος) στο τηλέφωνο 2666360127, στο e-mail:[email protected], καθώς και διαμέσου του τηλεομοιότυπου (FAX) στον αριθμό 2666029122.
 2. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων υπόδειγμα τύπου «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή».
 3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την 15/ 09/ 2020 ημέρα Tρίτη σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ..

H ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 22/09/2020 ημέρα Τρίτη   και  ώρα  11:00 π.μ.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., επισυνάπτοντας ταυτόχρονα στον ηλεκτρονικό χώρο

«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).

 1. Το σύστημα προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σε έντυπο προσφοράς της Υπηρεσίας σύμφωνα με τα άρθρα 95 παρ.2α και 98 του ν.4412/2016.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (προϋπολογισμού 1.179.266,63€)(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) KAI σε έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (προϋπολογισμού 626.081,72€) (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα)   που είναι εγκατεστημένα/ες σε:

α)    κράτος-μέλος της Ένωσης,

β)    κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)    τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ)    τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

Ειδικά για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην

στην 2η   τάξη και Άνω στην κατηγορία έργων  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ

 

στην 1η   τάξη και Άνω στην κατηγορία έργων  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

 

 1. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
 2. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 3. Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, ορίζεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα  ενός ευρώ (36.291,00€) με ισχύ όχι μικρότερη των εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερώναπό την ημερομηνία διεξαγωγής της ανοικτής διαδικασίας, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι την      15/07/2021. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εννέα (9) μήνες. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση και ότι όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
 4. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020 [Κωδικός MIS 5019465]. Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών [ΣΑΕ 1551, Κωδικός εναρίθμου 2018ΣΕ15510008].

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011[i], της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και των κρατήσεων 6‰ και 2,5‰ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016 και κατ΄εφαρμογή των  υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 (Β’ 2235) και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/1.7.2019 (Β’ 2780) αποφάσεων του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών αντίστοιχα.

 1. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο έως 15%.
 2. Δεν προβλέπεται η χορήγηση πριμ στον ανάδοχο.
 3. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου.
 4. Τα έξοδα, των εκ του Νόμου απαραιτήτων δημοσιεύσεων της παρούσας διακήρυξης της δημοπρασίας θα βαρύνουν την Ανάδοχο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την αριθμό  97/2020 (Α.Δ.Α.:61ΒΒΩ1Α-ΜΡ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σουλίου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

In this article

Join the Conversation