Απάντηση δημοτικής αρχής σε κατασκευαστή για το κτήριο Bvlgari

Ανακοίνωση

Σε συνέχεια ερωτημάτος ερωτήματος που υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενο ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ Τεχνική εταιρεία  σχετικά με την διακήρυξη του έργου με Α/Α:91462:«ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ : Κτιριακή αποκατάσταση – περιβάλλων χώρος».

Σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Στο άρθρο 22.Γ της Διακήρυξης Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια και ειδικότερα στην παράγραφο Β όπου αναφέρεται «Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, προκειμένου να μετάσχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλλουν δήλωση περί του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών, που έχουν πραγματοποιήσει κατά την τελευταία τριετία (2017-2018-2019), ο οποίος να είναι ίσος ή ανώτερος του ποσού των 350.000 € για έργα  κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και του ποσού των 200.000 € για εργασίες ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ».  Η ανωτέρω δήλωση δεν θα υποβληθεί  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του ΕΣΗΔΗΣ κατά τη διάρκεια υποβολής της προσφοράς  αλλά στην περίπτωση του αναδόχου στο στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Ο οικονομικός φορέας θα συμπληρώσει στο ΤΕΥΔ τα αντίστοιχα πεδία στην ενότητα Β. Οικονομική και  χρηματοοικονομική επάρκεια  και δεν θα λάβει υπόψη την σημείωση όπου εκ παραδρομής αναγράφηκε  ότι  απαλλάσσονται οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση συμπλήρωσης των πεδίων εκτός μόνο του πεδίου 6.

Στο άρθρο 22.Δ  της διακήρυξης  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και συγκεκριμένα στην  παράγραφο γ όπου αναφέρεται «Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κατάλογο εκτελεσθέντων έργων κατά την προηγούμενη πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης, για έργα συναφούς αντικειμένου ως προς τις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με την παρούσα σύμβαση».

Ο ανωτέρω κατάλογος εκτελεσθέντων έργων και τα πιστοποιητικά  δεν θα υποβληθεί,  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του ΕΣΗΔΗΣ κατά τη διάρκεια υποβολής της προσφοράς  αλλά στο στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον ανάδοχο.

Ο οικονομικός φορέας θα  συμπληρώσει  στο ΤΕΥΔ στην αντίστοιχη ενότητα Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα τα αντίστοιχα πεδία και δεν θα λάβει υπόψη την σημείωση όπου εκ παραδρομής αναγράφηκε ότι υποχρέωση συμπλήρωσης  της ενότητας Γ, έχουν μόνο οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις.

Επίσης σύμφωνα  με το άρθρο  24: Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς και ειδικότερα το άρθρο 24.2 «Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει 121 τα ακόλουθα:

– α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

– β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας».

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση πληροφορία θα είμαστε στην διάθεση σας.

Τέλος στα συνημμένα του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο ΤΕΥΔ

In this article

Join the Conversation