959.636€ για τον εξοπλισμό και την διαμόρφωση των εκθεσιακών χώρων του κτιρίου Bvlgari

Εγκρίθηκε απο την οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου η σχετική μελέτη

Εγκρίθηκε απο την οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου η μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας για το υποέργο «Εξοπλισμοί – Διαμόρφωση εκθέσεων πολυχώρου κτιρίου Βούλγαρη» της Πράξης «Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ : Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης» τ

Η εκτιμώμενη αξία της ανέρχεται στο ποσό των 959.636€.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή Υπηρεσιών με στόχο την επανάχρηση του «Σχολείου Βούλγαρη» σε έναν επισκέψιμο «Πολυχώρο», που θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη μουσειολογική εμπειρία με θεματολογία σχετική με τη φύση, το μύθο, την ιστορία και τις τέχνες της ευρύτερης περιοχής της Παραμυθιάς.

Στο πλαίσιο αυτό, επιμέρους αντικείμενα αποτελούν:

  • Η θεματική και χωροταξική οργάνωσης των εκθεσιακών χώρων
  • Η έρευνα, η καταγραφή και η μουσειολογική τεκμηρίωση
  • Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η παραγωγή και η εγκατάσταση του συστήματος μέσων ερμηνείας για τους εκθεσιακούς χώρους και τις διαδραστικές – ψηφιακές αναπαραστάσεις
  • Η οργάνωση, η προμήθεια/ η κατασκευή και η εγκατάσταση του εξοπλισμού για τους χώρους της Ενότητας Α.
In this article

Join the Conversation