Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών του ΤΟΕΒ Γλυκής, προϋπολογισμού 547.000€

Τι περιλαμβάνει το έργο

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Γλυκής (Αχέροντα – Γλυκής)».
Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 546.840 ευρώ και η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 95 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 22 Απριλίου 2024 και η αποσφράγιση αυτών θα γίνει στις 24 Απριλίου 2024.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Περιγραφή του έργου

Πρόκειται για έργο που αφορά στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου συνολικής ισχύος 0,49984 ΜWτου οποίου η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει μέρος της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στα αντλιοστάσια του ΤΟΕΒ ΓΛΥΚΗΣ. Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο θα κατασκευαστεί στο αγροτεμάχιο 379 της Τ.Κ. Γλυκής Παραμυθιάς.

Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο θα αποτελείται από ένα (1) σταθμό ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 499,984 kWp. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα συνδέονται σε 2 αντιστροφείς (inverters) των 250 KW με ονομαστική έως 275kw έκαστος. Δηλαδή θα έχουμε δύο (2) αντιστροφείς με τριακόσια πενήντα δύο (352) πλαίσια/αντιστροφέα.

Η έξοδος κάθε αντιστροφέα (ΑC), θα συνδέεται σε πίλλαρ και από εκεί θα γίνεται όδευση της παροχής προς τον οικίσκο, για να συνδεθεί στον πίνακα χαμηλής τάσης. Ο πίνακας χαμηλής τάσης θα είναι επιδαπέδιος, αυτοστηριζόμενος επισκέψιμος και χειριζόμενος από μπροστά. Τα πεδία θα συναρμολογηθούν από προκατασκευασμένα διάτρητα προφίλ πάχους 2mm πάνω σε βάση από δοκό τύπου Π. Οι πόρτες θα στηρίζονται σε κατάλληλο αριθμό μεντεσέδων (πάνω από 3) και θα διαθέτουν κλειδαριά ντίζας που μανδαλώνει επίσης σε τουλάχιστο (3) σημεία. Στο εσωτερικό τους τα πεδία θα διαθέτουν μεταλλική μετωπική πλάκα για την κάλυψη όλων των ενεργών υπό τάση μερών, από την οποία θα εξέχουν μόνο τα χειριστήρια των ηλεκτρολογικών υλικών.

Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής θα έχει την δική του σύνδεση με το δίκτυο μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ και θα αντιστοιχίζεται με έναν ή περισσότερους από τους μετρητές των αντλιοστασίων

In this article