Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός των 569.408 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών του ΤΟΕΒ Παραμυθιάς

Η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για τις 12 Ιουνίου

Προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου ο διαγωνισμός για το έργο βελτίωσης και εκσυγχρονισμού αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ πεδιάδας Παραμυθιάς.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 569.408 ευρώ (ποσό χωρίς Φ.Π.Α. 459.200 ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει στις 10 Ιουνίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για τις 12 Ιουνίου 2024 .

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 95 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο με τίτλο «Βελτίωση εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς» αποτελεί υποέργο της Πράξης «Έργα εξοικονόμησης ενέργειας του δικτύου ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς» είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» στη δράση «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων».

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με ποσοστό 85% και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ με 15%.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου συνολικής ισχύος 0,49984 ΜW του οποίου η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει μέρος της ς ηλεκτρικής ενέργειας στα αντλιοστάσια του ΤΟΕΒ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ.

Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο θα κατασκευαστεί στο τεμάχιο του αγροκτήματος «Αγορά» (Λιογκάτες) Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου.

In this article

Join the Conversation