4 εκ. ευρώ για την «ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» στην Ήπειρο

Μέχρι 4 Μαρτίου οι αιτήσεις

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η με αριθ. 160/9-1-2019 (ΦΕΚ 18/Β΄/14-1-2019) Υπουργική Απόφαση για το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020”.

Στόχος του Υπομέτρου 6.3 είναι η βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Το ποσό ενίσχυσης για την Περιφέρεια Ηπείρου είναι 4.018.000 €.

Κύρια χαρακτηριστικά της Πρόσκλησης και του Υπομέτρου 6.3 είναι τα εξής:

1. Το Υπομέτρο 6.3 εφαρμόζεται σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες της Χώρας με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους όπου η αγροτική δραστηριότητα είναι σημαντική παρέχοντας στήριξη σε φυσικά πρόσωπα για την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων μικρών εκμεταλλεύσεών τους.

2. Δικαιούχοι της Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.3 είναι τα φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ηλικίας από 18 -61 ετών, οι οποίοι έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 2018 και να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι).

3. Οι υποψήφιοι έχουν μέσο όρο ατομικών αγροτικών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των ετών 2015, 2016 και 2017 (φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν αντίστοιχα τα έτη 2016, 2017 και 2018), από 0,01 ευρώ έως και 3.000 € και μέσο όρο των συνολικών οικογενειακών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των ετών 2015, 2016 και 2017 (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 €.

4. Επιπλέον, η γεωργική εκμετάλλευση των υποψηφίων πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) ίσο με 5000 € έως και 7.999 € στην αρχική κατάσταση.

5. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου κυμαίνεται από 3 – 4 έτη. Μετά την ολοκλήρωση του ο νέος γεωργός δεν αναλαμβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις.

6. Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες, είναι ίσο με 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την ένταξη στο υπομέτρο και είναι το 70% της συνολικής ενίσχυσης.

7. Αποκλείονται από το Υπομέτρο, όσοι υποψήφιοι έχουν σύζυγο που έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης (ΟΣΔΕ 2018).

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από 4 Μαρτίου 2019 έως 15 Μαΐου 2019 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr).

Την αναλυτική Πρόσκληση του Υπομέτρου 6.3, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr, και www.agrotikianaptixi.gr καθώς και από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου (www.php.gov.gr) (στην «Ενημέρωση αγροτών»).

In this article

Join the Conversation