Επαναληπτική δημοπρασία για το περίπτερο της Γλυκής

Στις 22 Ιουνίου

Επαναληπτική Δημοπρασία φανερή, πλειοδοτική και προφορική για την εκμίσθωση του περιπτέρου που περιγράφεται παρακάτω προκηρύσσει ο δημος Σουλιου:

Μια θέση περιπτέρου μετά του κουβουκλίου (1,70 x 2 μ), συνολικού χώρου 16 τ.μ., στην Κοινότητα Γλυκής, πλησίον της Ε.Ο. Αρχαγγέλου Νεραΐδας και όπως αποτυπώνεται στο από Μαρτίου 2019 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουλίου.

Η Επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 22 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 11:00π.μ. έως 12:00 π.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στην Παραμυθιά, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής  και μπορεί να συνεχίζεται και πέρα την καθορισμένη ώρα, εφ’ όσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, απαγορευμένης της οποιασδήποτε παράταση της μίσθωσης και αποκλειόμενης της απευθείας παραχώρησης.

Ως κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς για το μίσθωμα ορίζεται το ποσό των εκατό (100,00)  Ευρώ  μηνιαίως.

Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία  θα προσαυξάνεται μετά την πρώτη διετία κατά ποσοστό 2% ετησίως.

Για τη συμμετοχή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου στο διαγωνισμό, και επί ποινή αποκλεισμού του, πρέπει να υποβάλλει στην επιτροπή διαγωνισμού τα παρακάτω:

α. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ποσού  δέκα τοις εκατό (10%) επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ως ελάχιστου ποσού πρώτης προσφοράς που αντιστοιχεί στο ποσό των 10,00 ΕΥΡΩ, η οποία δίνεται ή με γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, διάρκειας ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης του τελευταίου πλειοδότη, εντός του χρονικού διαστήματος των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης σ΄αυτόν της απόφασης έγκρισης των πρακτικών του διαγωνισμού της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δήμου.

β. Εγγύηση τρίτου προσώπου

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 τρίτου προσώπου με την οποία ο τρίτος θα εγγυάται προσωπικά υπέρ του μισθωτού και με την οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της προκήρυξης  του διαγωνισμού , ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της  προκήρυξης του διαγωνισμού καθώς επίσης ότι έχει πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του περιπτέρου και ότι κατά την  υπογραφή της σύμβασης της μίσθωσης θα συνυπογράψει αυτή ως εγγυητής και θα είναι αλληλέγγυα και σε ολόκληρο υπεύθυνος για την τήρηση των όρων της μίσθωσης και ότι ο εγγυητής παραιτείται, από τώρα, από το δικαίωμα της ένστασης της διζήσεως.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, πέραν των ανωτέρω, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά για τη νόμιμη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

 • Φυσικά πρόσωπα:

α. φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας,

β. πιστοποιητικό ενημερότητας έναντι του Δήμου Σουλίου,

γ. πιστοποιητικό ποινικού μητρώου,

δ. πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, δεν εκκρεμεί σε βάρος του αίτηση πτώχευσης ή ότι δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση και σε δικαστική μεσεγγύηση,

ε. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,

στ. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ως μισθωτής ακινήτων κυριότητας Δήμων ή Ελληνικού Δημοσίου ή ΕΟΤ για παράβαση όρων μίσθωσης,

ζ. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι γνωρίζει την πραγματική σημερινή κατάσταση του ακινήτου προς εκμίσθωση, των εγκαταστάσεων αυτού και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την πραγματική σημερινή κατάσταση του ακινήτου και λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό χωρίς καμία επιφύλαξη και ότι θα συμμορφώνεται καθ΄ολη τη διάρκεια της μίσθωσης με τον Κανονισμό Λειτουργίας Περιπτέρων του Δήμου Σουλίου.

 • Νομικά Πρόσωπα:
 • Τα Νομικά Πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις καθώς και επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών του αρμοδίου οργάνου του Νομικού Προσώπου με το οποίο αποφασίζετε η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ορίζεται το ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο Αντίκλητος, που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
 • Σε περίπτωση Αλλοδαπής Επιχείρησης, τα ανάλογα πιστοποιητικά που ισχύουν στη χώρα εγκατάστασης της Επιχείρησης και βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας έκδοσης ή γνωμοδότηση δικηγόρου για το καθεστώς ισχύος των πιστοποιητικών αυτών.
 • Πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικείου (Κατάσταση Πτωχεύσεως)
 • Πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικών, του τελευταίου διμήνου, της έδρας του διαγωνιζομένου, ή ανάλογο έγγραφο για τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ούτε τελεί σε αναγκαστική διαχείριση και ανάλογο Πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για την κήρυξη του διαγωνιζομένου σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε αναγκαστικής διαχείρισης.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου του Νομικού Προσώπου σχετικά με την πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας  καθώς και το ότι εξέτασε το μίσθιο και το βρήκε κατάλληλο  για την χρήση την οποία προορίζεται και ότι είναι της πλήρους αρεσκείας του και ανεπιφύλακτης αποδοχής του καθώς και της υποχρέωσης του να συμμορφώνεται καθ΄ολη τη διάρκεια της μίσθωσης με τον Κανονισμό Λειτουργίας Περιπτέρων του Δήμου Σουλίου.
 • Αποδεικτικό Φορολογικής, Δημοτικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
 • Αποδεικτικό Φορολογικής, Δημοτικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, του Δήμου και Ασφαλιστικών Οργανισμών του Νομικού Προσώπου καθώς και του νόμιμου εκπρόσωπου.
 • Ποινικό Μητρώο
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, ή προκειμένου του νόμιμου  εκπρόσωπου του Νομικού Προσώπου
 • Πράξη σύστασης Κοινοπραξίας
 • Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό Κοινοπραξίας, το κάθε μέλος της ξεχωριστά θα υποβάλει όλα τα παραπάνω έγγραφα και πιστοποιητικά, ανάλογα με τη νομική του μορφή. Επίσης κάθε μεμονωμένο μέλος της Κοινοπραξίας θα καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι συμμετέχουσες Επιχειρήσεις ή τα άτομα που συνέστησαν την Κοινοπραξία με μόνο σκοπό να αναλάβουν, με την ίδια πάντα σύνθεση, τη μίσθωση και εκμετάλλευση του ανώτερου μίσθιου  του Δήμου, ενέχονται και ευθύνονται έναντι του Δήμου σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ενιαία, αδιαίρετα και εις ολόκληρον, μέχρι τη σύσταση της προβλεπόμενης Α.Ε. και την υπογραφή της Σύμβασης, εφόσον η Κοινοπραξία προτίθεται να προχωρήσει σε σύσταση Α.Ε. ή σχετικά με την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την τήρηση των όρων της Σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκειά της.

Η περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας, θα δημοσιευθεί πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος της έδρας του Δήμου, στο δημοτικό κατάστημα της Δ.Ε. Αχέροντα και στην Κοινότητας Γλυκής καθώς επίσης θα δημοσιευθεί και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αρ. 5242/27-05-2020 διακήρυξης του δημάρχου Σουλίου.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται καθημερινά και ώρες 08:00–14:00 στα γραφεία του Δήμου Σουλίου από την υπάλληλο Τσάκου Παρασκευή στο τηλ. 2666360113

In this article

Join the Conversation