Σήμερα αποσφραγίζονται οι προσφορές για τον κόμβο Γλυκής προς Σούλι

Με συνολικό προϋπολογισμό 355.000,00 €

Σήμερα αποσφραγίζονται οι προσφορές για το έργο «κατασκευή κόμβου οδού Παραμυθιά ‐ Γλυκή προς Σούλι»

Τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προκήρυξε η δ/νση τεχνικών εργων περιφέρειας Ηπείρου, με συνολικό προϋπολογισμό 355.000,00€, CPV: 45233128‐2 «Κατασκευαστικές εργασίες για κυκλικούς κόμβους» και 45316000‐5 «Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης»,  NUTS: EL542.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 230.719,51€ και Η/Μ με προϋπολογισμό 55.280,79€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είχε οριστεί η 18η Ιανουαρίου

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!