Διαγωνισμός για την επιλογή δικηγόρου με έμμισθη εντολή

Η Δήμαχος Σουλίου, αφού έλαβε υπόψη της · το άρθρο 167 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει· τον ν. 4194/13 (ΦΕΚ 208/27.09.2013 τεύχος Α’) και ιδίως το...

Η Δήμαχος Σουλίου, αφού έλαβε υπόψη της

· το άρθρο 167 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
· τον ν. 4194/13 (ΦΕΚ 208/27.09.2013 τεύχος Α’) και ιδίως το άρθρο 43 αυτού
· το άρθρο 18 του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Σουλίου (ΦΕΚ 1951/15- 06-2012) στο οποίο προβλέπεται θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή, η οποία μέχρι σήμερα παραμένει κενή.
· Την αριθμ.1699/7-2-2014 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δ.Σουλίου σύμφωνα με την οποία προβλέπεται σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Σουλίου για το τρέχον έτος,και θα προβλεφθεί και στα επόμενα έτη.
· Την αριθμ.15726/17-4-2014 έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών για πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον Δήμο Σουλίου. Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή δικηγόρου με έμμισθη εντολή

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Σουλίου.

Κατεβάστε όλη την προκήρυξη από εδώ

In this article

Join the Conversation