Το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης και η υδρευση της Παραμυθιάς στην οικονομική επιτροπή

Την Tετάρτη στις 09:00

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά στις 22 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Tετάρτη και ώρα 9.00΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου  για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

  1. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Σουλίου (Ο.Π.Δ), οικ. έτους 2020.
  2. Έγκριση του προϋπ/σμού και του σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΩΓΗ» για το έτος 2020 .
  3. Σύνταξη έκθεσης Δ΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2019.
  4. Έγκριση της αριθ. πρωτ. 654/49/2020 απόφασης Δημάρχου (περί απευθείας ανάθεση έργου).
  5. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
  6. Παροχή εξουσιοδότησης στη Δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουλίου για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας.
  7. Παροχή εξουσιοδότησης στη Δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουλίου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας.
  8. Παροχή εξουσιοδότησης στη Δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουλίου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!