Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή. Δείτε τα 6 θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, στις 4 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου,  για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, στις 4 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου,  για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Απολογισμού , Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2016.
2. Έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ-ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ» Δήμου Σουλίου.
3. Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: « Κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας (Εργασίες συντήρησης –επισκευής δικτύου πυρόσβεσης)».
4. Έγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης για: « Προμήθεια διαφόρων ειδών για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων».
5. Ανάκληση των αριθ. 128/2017 και 129/2017 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.
6. Έγκριση δαπανών -Διάθεση πιστώσεων Δήμου Σουλίου οικ. έτους

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!