Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο. Δείτε τα 11 θέματα

Την Τετάρτη 19.02, στις 18:00

Συνταιριάζει στην Παραμυθιά την Τετάρτη, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου, με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ ), Δήμου Σουλίου, οικονομικού έτους 2020.

ΘΕΜΑ 2o: Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικονομικού έτους 2020.

ΘΕΜΑ 3o: Ασφάλιση οχημάτων Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 4o: Περί Δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του χώρου των μαθητικών κατασκηνώσεων στο Δήμο Σουλίου.

ΘΕΜΑ 5o: Περί Δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του κτιρίου του κέντρου «Δήμητρα» στο Δήμο Σουλίου

ΘΕΜΑ 6o: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

ΘΕΜΑ 7o: Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : « Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων , ΜΕ ΤΙΤΛΟ : « Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή , μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».

ΘΕΜΑ 8o: Tροποποίηση της αρ. 75/2016 «Έγκριση σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σουλίου και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση της πράξης «Αποκατάσταση παραδοσιακού νερόμυλου Αγίου Δονάτου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στη θέση Μύλος Σαμονίδας Σουλίου», στη δράση «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του τοπικού προγράμματος LEADER 2014-2020 που αφορά τον ΕΓΤΑΑ και ειδικότερα στον κωδικό δράσης19.2.4.5 «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες, και επενδύσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό, τη διατήρηση αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών των αγροτικών και των τόπων με υψηλή φυσική αξία συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών κοινωνικό- οικονομικών πτυχών καθώς και δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης».

ΘΕΜΑ 9o: Tροποποίηση της αρ. 76/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σουλίου και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση της πράξης «Eνίσχυση ύδρευσης Τ.Κ Καρυωτίου Δήμου Σουλίου» στη δράση «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του τοπικού προγράμματος LEADER 2014-2020 που αφορά τον ΕΓΤΑΑ και ειδικότερα στον κωδικό δράσης19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας».

ΘΕΜΑ 10o: Τροποποίηση της αρ. 58/2018 απόφασης του Δήμου Σουλίου Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για το Πρόγραμμα “ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II” στον Άξονα Προτεραιότητας *Η Τοπική Ανάπτυξη και η Προστασία Περιβάλλοντος* με τίτλο *Προμήθεια Μηχανημάτων έργου/ ή και Συνοδευτικού Εξοπλισμού*

ΘΕΜΑ 11o: «Περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών με ίδια μέσα στο Δήμο Σουλίου».

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!