Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή | Δείτε τα θέματα

Αύριο Παρασκευή στις 09.00

Share

Συνεδριάζει την Παρασκευή στις 09.00΄,  η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση της υπ. αρ. 1/2023 μελέτης προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια Εφαρμογών Ψηφιακού Μετασχηματισμού Δήμου Σουλίου” και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης.
  2. Έγκριση της υπ. αρ. 2/2023 μελέτης με τίτλο: “Αποπεράτωση Δημαρχιακού Μεγάρου”, κατάρτιση όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
  3. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Σουλίου».
  4. Έγκριση πρακτικού διερεύνησης τιμών της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού τηλεμετρίας πιλοτικού χαρακτήρα για το Δήμο Σουλίου”.
  5. Έγκριση μελετών υποέργων και απόφαση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «Δράσεις Αντιμετώπισης Λειψυδρίας Δήμου Σουλίου» στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών» στον Άξονα Προτεραιότητας: 2.6 «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων», με τίτλο: «Εκτέλεση εργασιών από τους Ο.Τ.Α. της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας».
  6. Σύνταξη έκθεσης Δ΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2022.
  7. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σουλίου και έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος εκτός ορίων περιφερειακής ενότητας.
  8. Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών/μελετών/εργασιών του 2023 (N. 4412/2016 άρθρο 221, παρ.1β και παρ.11δ)».
In this article

Join the Conversation