Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου στις 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο, με 24 θέματα στην ημερησία διάταξη: ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης επί του αιτήματος την Δημοτικής Κοινότητας Παραμυθιάς  αριθμ....

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής οχημάτων.

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων, υπηρεσιών και συγκρότηση επιτροπών προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ του Δήμου, για το έτος 2014.

ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2014.

ΘΕΜΑ 12ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων με συμβιβασμό, για το έτος 2014.

ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών του Δήμου, για το έτος 2014.

ΘΕΜΑ 14ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής ελέγχου και απόδοσης τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ 15ο: Ασφάλιση οχημάτων του Δήμου

ΘΕΜΑ 16ο: Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ * ΑΡΩΓΗ* του Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 17ο: Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλίου Παραμυθιάς, έτους 2014

ΘΕΜΑ 18ο: Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρχων  Δήμου Σουλίου έτους 2014.

ΘΕΜΑ 19ο: Λύση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τοπική Κοινότητα Ξηρολόφου.

ΘΕΜΑ 20ο: Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ.

ΘΕΜΑ 21ο: Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου:* Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Εκκλησίας Πέτρου & Παύλου Τ.Κ Καρβουναρίου*.

ΘΕΜΑ 22ο: Α] Έγκριση μελέτης προμήθειας  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ» έτους 2014.Β] Επιλογή τρόπου ανάθεσης

ΘΕΜΑ 23ο: Α] Έγκριση μελέτης έργου  «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ». Β] Επιλογή τρόπου ανάθεσης

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της αριθμ. 3/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ * ΑΡΩΓΗ* του Δήμου Σουλίου, περί: “Τροποποίηση Προϋπολογισμού, οικ. Έτους 2014.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης, Δήμου Σουλίου, οικ. Έτους 2014.

ΘΕΜΑ 26ο:    Επιχορήγηση Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής για την πραγματοποίηση της Εκδρομής Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου & Γ΄ Τάξης Ε.Π.Α.Λ  Παραμυθιάς.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!