Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δείτε τα θέματα.

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014 και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου,  οικ. Έτους 2014

ΘΕΜΑ 2ο: Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος.

ΘΕΜΑ 3ο: Δακοκτονία έτους 2014.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Ο.Π.Δ. και Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014, του Συνδέσμου Διαχείρισής Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου.

ΘΕΜΑ 5ο: Κλήρωση για παραχώρηση του 30% των θέσεων περιπτέρων του Δήμου μας σε άτομα με ειδικές ανάγκες ( Α.Μ.Ε.Α) και πολύτεκνους.

ΘΕΜΑ 6ο: Χορήγηση άδειας πλανοδίου εμπορίου- κινητής καντίνας στην κ. Μπλάτση Γλυκερία του Κλεομένη.

ΘΕΜΑ 7ο: Χορήγηση άδειας στάσιμου εμπορίου- κινητής καντίνας στον κ. Πέτσιο Σωτήριο του Ζώη.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: * Αποπεράτωση εργασιών αποθήκης & αποχωρητηρίων στο Νηπιαγωγείο Ψάκας*.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο:*Τοιχία αντιστήριξης στο Τ.Δ Αμπελιάς*.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της αριθμ. 4/2014 μελέτης  του έργου:* Διευθέτηση Ομβρίων Υδάτων Δημοτικής Ενότητας Αχέροντα.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: Επέκταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Προδρομίου*.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:*Ανάπλαση ιστορικής βρύσης Ελευθεροχωρίου*.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης υπηρεσίας *Διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτων κτισμάτων Γυμνασίου- Λυκείου Παραμυθιάς*

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ”Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Παραμυθιάς.

ΘΕΜΑ 15ο: Κατανομή πίστωσης 4.845,76 ευρώ για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 16ο: Εισηγητική έκθεση του   Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σουλίου προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου  με σκοπό τη χρηματοδότηση της σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, μετά την τροποποίησή του με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 και την παράγραφο 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006  από το Δήμο Σουλίου με το ποσό των: 30.000,00 ΕΥΡΩ.

ΘΕΜΑ 17ο: Κατάρτιση και έγκριση  Ετησίου Προγράμματος Δράσης   Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σουλίου με σκοπό τη χρηματοδότηση της σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006  από το Δήμο Σουλίου με το ποσό των:30.000,00 €.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου Σουλίου (Κ.Ε.Δ.Σ.) για το 2014,στο  πλαίσιο  παρακολούθησης  του  Ολοκληρωμένου  Πλαισίου  Δράσης (ΟΠΔ) σύμφωνα µε την υπ’αριθµ.7261/22.3.13 ΚΥΑ.

ΘΕΜΑ 19ο: Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού έτους 2013.

ΘΕΜΑ 20ο: «Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών: Καθαρισμός γραφείων ( νέου & παλαιού Δημαρχείου)».

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της αριθμ. 8/2014 του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΩΓΗ» Δήμου Σουλίου,περί: «Τροποποίηση προϋπολογισμού για οφειλή ποσού 147,60€ που αφορά συντήρηση καλοριφέρ στον παιδικό σταθμό Αχέροντα.»

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της αριθμ. 9/2014 του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΩΓΗ» Δήμου Σουλίου, περί: «Τροποποίηση προϋπολογισμού 307,50€ ευρώ για οφειλή περιήγησης τραίνου στα πλαίσια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έτους 2013.»

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων.

ΘΕΜΑ 24ο: Χορήγηση παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης * Ανάδειξη – Αποκατάσταση πηγαδιών και οικίας Μπούση στον Ιστορικό χώρο Σουλίου*.

ΘΕΜΑ 25ο: Καθορισμός τρόπου διενέργειας διαγωνισμού για την υλοποίηση της προμήθειας: “Αντικατάσταση – Προμήθεια νέου εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Σουλίου”.

ΘΕΜΑ 26ο: Κατανομή πίστωσης 28.398,18 για κάλυψη των λειτουργικών  δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου μας

Πριν την συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Παρακαλάμιων Δήμων, για την προστασία και καθαρότητα του ποταμού Καλαμά.


In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!