Συνεδριάζει ο Δημοτικό Συμβούλιο. Δείτε τα 20 θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου με 20 θέματα στην ημερήσιας διάταξη: ΘΕΜΑ 1ο: Ασφάλιση οχημάτων Δήμου. ΘΕΜΑ 2ο:...

ΘΕΜΑ 8ο: A) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών, για προμήθειες του ΕΚΠΟΤΑ που συσχετίζονται με υλικά – εξοπλισμό ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, υλικών αντλιοστασίων και αντλιών. Β)Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών, για προμήθειες του ΕΚΠΟΤΑ που συσχετίζονται με υλικά- εξοπλισμό πρασίνου, ειδών καθαριότητας, ξυλείας, οικοδομικών υλικών, ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων.Γ)Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών, για προμήθειες του ΕΚΠΟΤΑ που συσχετίζονται με την προμήθεια υγρών καυσίμων. Δ)Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών, για προμήθειες του ΕΚΠΟΤΑ ( όλες οι προμήθειες εκτός από τις προαναφερόμενες).

ΘΕΜΑ 9ο: Υποβολή τροποποίησης σχεδίου πόλεως  Γαρδικίου ( απόφ. 4/2015 Ε.Π.Ζ.).

ΘΕΜΑ 10ο: Καθορισμός κέντρου οικισμού για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ 6/23-12-82 στις Τοπικές Κοινότητες, Αυλοτόπου, Τσαγγαρίου, Φροσύνης και Σαμονίδας, Δημοτικής Ενότητας Σουλίου. ( απόφ. 5/2015 Ε.Π.Ζ.).

ΘΕΜΑ 11ο: Σύναψη Σύμβασης Συνεργασίας με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης  Αποβλήτων,  Φωτοκύκλωση  Α.Ε., με σκοπό τη διαχείριση Αποβλήτων, λαμπτήρων, φωτιστικών. ( απόφ. 6/2015 Ε.Π.Ζ.).

ΘΕΜΑ 12ο: Χορήγηση 1ης παράτασης της μελέτης: *Κτηματογράφηση και τροποποίηση του υπάρχοντος σχεδίου πόλεως στην περιοχή διανομής οικοπέδων  πρόνοιας  Αγίου Δονάτου Παραμυθιάς Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 13ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ *.

ΘΕΜΑ 14ο: Α)Έγκριση μελέτης *Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος-ψυχρής ασφάλτου*. Β)Επιλογή τρόπου ανάθεσης έτοιμου σκυροδέματος-ψυχρής ασφάλτου.

ΘΕΜΑ 15ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου *Ενίσχυση ύδρευσης Τ.Κ. Γαρδικίου-Τ.Κ. Χόικας-Τ.Κ. Γλυκής Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 16ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης ΔΕ Παραμυθιάς.

ΘΕΜΑ 17ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος εταιρείας ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΥ- ΑΦΟΙ ΣΙΩΧΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε για την έκδοση άδειας εκμετάλευσης κοιτάσματος αργίλου επί δημοτικής έκτασης στη θέση *ΦΤΕΡΗ* Τ.Κ. Γαρδικίου ΔΕ Αχέροντα Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση μελέτης * Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ Καρβουναρίου*.

ΘΕΜΑ 19ο: Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών: Καθαρισμός γραφείων ( νέου & παλαιού Δημαρχείου).

ΘΕΜΑ 20ο: Θέση σε κοινή χρήση – έγκριση κανονιστικής απόφασης για την κοινή χρήση του υπ΄  αριθμ. 21 τεμαχίου αγροκτήματος Γλυκής στις όχθες του ποταμού Αχέροντα και κανονισμού λειτουργίας ( απόφ. 7/2015 Ε.Π.Ζ.).

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!