Συνεδριάζει σήμερα Τεταρτη το δημοτικό συμβούλιο με 13 θέματα ημερήσιας διάταξης

Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00, το δημοτικο συμβούλιο του δήμου Σουλίου, με 13 θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(Ο.Π.Δ) Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2018.

ΘΕΜΑ 2o: Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2018

ΘΕΜΑ 3o:Έγκριση υποβολής πρότασης «Αποκατάσταση παραδοσιακού νερόμυλου Αγίου Δονάτου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη θέση ΜΥΛΟΣ ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ» στη δράση «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του τοπικού προγράμματος LEADER 2014-2020 που αφορά τον ΕΓΤΑΑ και ειδικότερα στον κωδικό δράσης 19.2.4.5 «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό, τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών καθώς και δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης».Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 4o:Έγκριση υποβολής πρότασης «Ενίσχυση ύδρευσης Τ.Κ Καρυωτίου Δήμου Σουλίου» στη δράση «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του τοπικού προγράμματος LEADER 2014-2020 που αφορά τον ΕΓΤΑΑ και ειδικότερα στον κωδικό δράσης 19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας».Εισηγητής:

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 6o: Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Τ.Κ ΠΡΟΔΟΡΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 7o: Κατανομή πιστώσεως 33.250,00 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων.

ΘΕΜΑ 8o: Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών με το ποσό των 10.000,00 €.

ΘΕΜΑ 9o:Αποδοχή ή μη της υπ΄αριθμ. 7051/1/8/2018 αίτησης περί λύσης σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος μεταξύ του Δήμου Σουλίου και του μισθωτή.

ΘΕΜΑ 10o: Μείωση μισθώματος κατόπιν αιτήματος μισθωτή.

ΘΕΜΑ 11o:Απευθείας εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών παιχνιδιών (ΛΟΥΝΑ- ΠΑΡΚ) στη Δ.Κ Παραμυθιάς.

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση εκδηλώσεων κατά τη διενέργεια της εμποροπανήγυρης (Λάμποβος 2018).

ΘΕΜΑ 13o:Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη δικαιούχων παραπηγμάτων στην εμποροπανήγυρη (Λάμποβο) Παραμυθιάς ,για το έτος 2018.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!