Συνεδριάζει την Δεύτερα η οικονομική επιτροπή

Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, στις 12 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.30΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

– Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2018.
– Σύνταξη έκθεσης Γ΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2018.
– Έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ » και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
– Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης στην Τ.Κ Γλυκής.
– Διορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!