Συνεδριάζει την Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο

Δείτε τα 22 θέματα ημερήσιας διάταξης

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Δευτέρα και ώρα 18:00 το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου,  με 22 θέματα ημερήσιας διάταξης και με τo ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο 12ο θέμα και την παραίτηση του προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ ΑΡΩΓΗ και αντικατάσταση αυτου, καθώς και στο 17ο θέμα για την κατασκευή στίβου και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 49 προκρίτων Παραμυθιάς και την προμήθεια ξύλινου αθλητικού δαπέδου (παρκέ) για το κλειστό γυμναστήριο Παραμυθιάς,

Πιο συγκεκριμένα τα 22 θέματα:

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση της αριθμ. 6/2019 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ *ΑΡΩΓΗ*, περί: Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Ν.Π.Δ.Δ *ΑΡΩΓΗ* του Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2019.

ΘΕΜΑ 2o: Τροποποίηση Ο.Ε.Υ Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 3o: Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018.

ΘΕΜΑ 4o: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2019.

ΘΕΜΑ 5o: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων με συμβιβασμό, για το έτος 2019.

ΘΕΜΑ 6o: Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό) των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών/Εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 παρ.11β και παρ. 11δ).

ΘΕΜΑ 7o: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών – υπηρεσιών των οχημάτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 8o: Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής ελέγχου και απόδοσης τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος .

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 10o: Εκμίσθωση αγροτεμαχίων.

ΘΕΜΑ 11o: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο ( 2 ) μηνών.

ΘΕΜΑ 12o: Αποδοχή παραίτησης του προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ * ΑΡΩΓΗ* και αντικατάσταση αυτού.

ΘΕΜΑ 13o: Αποδοχή ή μη της υπ΄αριθμ.11590/2018 αίτησης περί λύσης σύμβασης μίσθωσης.

ΘΕΜΑ 14o: Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου.

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση ή μη ονοματοδοσίας πρώην κοινοτικού γραφείου.

ΘΕΜΑ 16o: Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, το οποίο εντάσσατε στο πρόγραμμα * ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι*, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-04-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών ( ΦΕΚ 1377/τ. Β΄/24-04-2018), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 44173/24-08-2018 ( ΦΕΚ 3656/τ. Β΄/27-8-2018) και ισχύει.

ΘΕΜΑ 17o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ:
1. Κατασκευή στίβου και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 49 προκρίτων Παραμυθιάς
2: Προμήθεια ξύλινου αθλητικού δαπέδου (παρκέ) για το κλειστό γυμναστήριο Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου.
Β. ] Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση IV του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο
«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σουλίου που περιλαμβάνει :
Υποέργο 1: Κατασκευή στίβου και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 49 προκρίτων Παραμυθιάς
Yποέργο 2: Προμήθεια ξύλινου αθλητικού δαπέδου (παρκέ) για το κλειστό γυμναστήριο Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 18o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου:  ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΑ-ΠΑΝΑΓΙΑΣ Τ.Κ. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ 19o: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ 75 Τ.Κ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 20o: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 21o: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΚΡΙΚΑΣ Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 22o: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ»

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!