Κόμβος Γλυκής προς Σούλι, αποκατάσταση δρόμου στο Πετούσι και Ι.Μ. Αγ. Ιωάννη Βέλλιανης στην Ο.Ε. της περιφέρειας

Όλα τα θέματα της Θεσπρωτίας

Την Δευτέρα συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης η οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Ηπείρου. Μεταξύ των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, και 3 σημαντικά έργα για την ευρύτερη περιοχή, όπως ο κόμβος Γλυκής προς Σούλι, η αποκατάσταση της παράκαμψης λόγω της μεγάλης κατολίσθησης στο Πετούσι και οι μελέτες για την αποκατάσταση της Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη Βέλλιανης.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 26-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου οδού Παραμυθιά – Γλυκή προς Σούλι», προϋπολογισμού 355.000,00 € με ΦΠΑ.

Έγκριση του από 10-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-03-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης της οδού Αγία Κυριακή – Πετούσι Παρδαλίτσα», προϋπολογισμού 225.000,00 € με ΦΠΑ.

Έγκριση του από 10-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη & αρχιτεκτονική και στατική μελέτη για την αποκατάσταση του καθολικού της Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη Βέλλιανης Τ.Κ. Προδρόμου του Δήμου Σουλίου», προϋπολογισμού € 48.361,70 χωρίς ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Στην ιδια συνεδρίαση, τα υπόλοιπα θέματα σχετικά με την Θεσπρωτία:

  • Έγκριση του από 18-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την ανάθεση της υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση των έργων κατασκευής τριών (3) κυκλικών κόμβων στο οδικό δίκτυο ευθύνης Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 49.600,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
  • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πιστώσεων και των όρων διακηρύξεων των διαγωνισμών, για την ανάδειξη εργολάβων δακοκτονίας, στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.
  • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021.
  • Συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με την αριθμ. 464/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με την οποία έγινε δεκτή η από 08-01-2021 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας «KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.» και ακυρώθηκε μερικώς η αριθμ. 35/2268/22-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του Πρακτικού Νο4/21-12-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Περιφέρεια Ηπείρου “Κοινωνική Σύμπραξη: ΠΕ Θεσπρωτίας”», προϋπολογισμού € 453.792,00 με ΦΠΑ, με Κωδικό ΟΠΣ 5029413.
  • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός γέφυρας Βρυσέλλας και γεφυρών προς τον αρχαιολογικό χώρο Γιτάνων (παροχή υπηρεσιών)».
  • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αμοιβή ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή για το έργο “Σύνδεση λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία οδός και πρόσβαση προς Μαυρομάτι”».
  • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στο Εθνικό οδικό δίκτυο Ηγουμενίτσας – Σαγιάδας και επαρχιακό οδικό δίκτυο Ηγουμενίτσας – Ράγιο (παροχή υπηρεσιών)».
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!