Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή | Δείτε τα θέματα

Την Δευτέρα στις 09.00

Share

Συνεδριάζει την Δευτέρα στις 09.00 η οικονομική επιτροπή του  Δήμου Σουλίου, με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Έγκριση της αρ. 61/2022 μελέτης με τίτλο: «Aντιπλημμυρική Προστασία-Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες ΔΕ Παραμυθιάς».
  2. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Αναβάθμιση υφιστάμενων οδών πρόσβασης σε γεωργικές/κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Σουλίου» .
  3. Έγκριση συνεργασίας με την εταιρεία RECYCOM για την υλοποίηση της εγκεκριμένης δράσης : «Εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης ρούχων και υποδημάτων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Σουλίου» και εξουσιοδότηση Δημάρχου Σουλίου για υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας.
  4. Αποδοχή της υπ. αριθμ. 244.3.2/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου περί ένταξης του έργου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», του δικαιούχου Δήμου Σουλίου με ποσό ένταξης: 167.911,28€.
  5. Αποδοχή των όρων και έγκριση πρότασης συμμετοχής στην πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υποβολή προτάσεων συμμετοχής στον Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», με τίτλο: α. Υποδομές παροχής νερού, β. Τηλεμετρία-Έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού, δ. Μονάδες αφαλάτωσης, ορισμός Υπευθύνου & Αναπληρωτή Υπευθύνου και συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών.
  6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «Ενίσχυση – βελτίωση υποδομών ύδρευσης ΔΕ Αχέροντα».
  7. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2022.
  8. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπ/σμού οικ. έτους 2022 .
  9. Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α΄ Εξαμήνου 2022.




In this article

Join the Conversation