ΧΥΤΥ Καρβουναρίου και πλατάνια Αχέροντα, στην οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Όλα τα θέματα της Θεσπρωτίας

Την Δευτέρα στις 00:30

Συνεδριάζει την Δευτέρα η Οικονομική  Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με μεταξύ των θεμάτων ημερήσιας διάταξης τα εξής σχετικά με την Θεσπρωτία

  1. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικός λόγω αναθεώρησης) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση – αναβάθμιση ΧΥΤ Καρβουναρίου (Β’ Φάση)», αναδόχου «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.».
  2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων από ανωτέρα βία στην περιοχή της Παραμυθιάς».
  3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση ομβροδεξαμενής και κοινόχρηστων εγκαταστάσεων στην περιοχή Συβότων».
  4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων στον Αχέροντα ποταμό στην περιοχή Γλυκής (παροχή υπηρεσιών)».
  5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση 1ης επαρχιακής οδού και κατασκευή κυκλικού κόμβου στο Γραικοχώρι», αναδόχου «ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ» μέχρι την 21-09-2023.
  6. Έγκριση δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή κατά νόμο επιτρόπων μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, με επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
  7. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου ορισμός νέου, για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την κάλυψη εξόδων μικροδαπανών, της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έτος 2023.
  8. Απόφαση επί αιτήματος της εταιρείας «EUROPRAWN HELLAS A.E.», για αναδρομική αναπροσαρμογή (μείωση) μισθώματος, τεμαχίων αγροκτήματος «ΒΑΛΤΟΣ ΡΑΓΙΟΥ» Θεσπρωτίας.
  9. Έγκριση των Πρακτικών 01/16-02-2023 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και 02/28-02-2023 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, για τα κτίρια όπου στεγάζονται το Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το ΚΕΔΑΣΥ και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Θεσπρωτίας, για τα έτη 2023 και 2024, με δικαίωμα δίμηνης παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού € 123.500,00 με ΦΠΑ.
  10. Έγκριση των όρων της πρώτης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τα έτη 2022-2023 και 2023-2024, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας.In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!