Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Την Δευτέρα στις 09:00

Share

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα στις 9.00΄,  η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου με  9 θέματα στην ημερήσια διάταξη :

  1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2022.
  2. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ I (ΣΤΑΔΙΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) της Επιτροπής Διαγωνισμού/Αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την :«Προμήθεια ενός συστήματος κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων και δύο βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων σε κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα» του Δήμου Σουλίου.
  3. Χορήγηση 9ης παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» .
  4. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
  5. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» Δήμου Σουλίου.
  6. Έγκριση Πρωτοκόλλου ελέγχου χρηματικής διαχείρισης Δήμου Σουλίου, μηνός Μαρτίου 2022.
  7. Παροχή πάγιας προκαταβολής σε Πρoέδρους Κοινοτήτων Δήμου Σουλίου.
  8. Ανάκληση της αριθ. 92/2022 απόφασης Ο.Ε ,ως προς το Α΄ σκέλος και εξειδίκευση πίστωσης προϋπ/σμού οικ. έτους 2022 για επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Σουλίου.
  9. Αποδοχή δωρεάς.
In this article

Join the Conversation