Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο. Δείτε τα 15 θέματα

Την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου και ώρα 18:00

Συνεδριάζει την Παραμυθιά τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου και ώρα 18:00, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου με 15 θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Υποχρεωτικό άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Σουλίου στην Τράπεζα Ελλάδας και ορισμός των εξουσιοδοτημένων χρηστών για την κίνηση αυτού.

ΘΕΜΑ 2o: Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019

ΘΕΜΑ 3o: Eκλογή αντιπροσώπων Δήμου Σουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΣΔΑ Ν.4555/2018 με την επωνυμία «Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου.

ΘΕΜΑ 4o: Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.

ΘΕΜΑ 5o: Παραχώρηση χρήση γης χώρου γεωτρήσεων στη θέση «κόμβο Μενίνας», στον Δήμο Ηγουμενίτσας.

ΘΕΜΑ 6o: Δωρεάν παραχώρηση αγροτεμαχίου με αρ. τεμαχίου 1 αγροκτήματος Αγοράς 1930 στη θέση «Λακιά Ντράσα», εμβαδού 11.297,75 τ.μ στον ΤΟΕΒ πεδιάδος Παραμυθιάς.

ΘΕΜΑ 7o: Καθορισμός ύψους αντιτίμου από τους ωφελούμενους των προγραμμάτων άθλησης για όλους, περιόδου 2019-2020 και καθορισμός των Γενικών Προγραμμάτων

ΘΕΜΑ 8o: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

ΘΕΜΑ 9o: Ορισμός εκπροσώπου επιτροπής Π.Δ. 5/86 Πράξης Εφαρμογής Γαρδικίου Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 10o: Λύση μισθωμάτων με WIN & VODAFON.

ΘΕΜΑ 11o: Εκμίσθωση έκτασης σταβλικών εγκαταστάσεων στην Κοινότητα Σκανδάλου.

ΘΕΜΑ 12o: Εκμίσθωση έκτασης σταβλικών εγκαταστάσεων στην Κοινότητα Σκανδάλου.

ΘΕΜΑ 13o: Ανάκληση της αριθμ 124/2019 απόφασης Δ.Σ περί: «Ορισμός μελών Δ.Σ. Πρωτοβάθμιας Σχολικής επιτροπής Δήμου Σουλίου» και λήψη νέας.

ΘΕΜΑ 14o: Ανάκληση της αριθμ 125/2019 απόφασης Δ.Σ περί: «Ορισμός μελών Δ.Σ. Δευτεροβάθμιας Σχολικής επιτροπής Δήμου Σουλίου» και λήψη νέας.

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση μελέτης εφαρμογής της εγκατάστασης Επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ) του έργου «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων Δ.Δ Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου.

 

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!