Τα θέματα της Θεσπρωτίας στην οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Ηπείρου

Στην αυριανή συνεδρίαση

Share

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη 01-12-2020 και ώρα 09:30  –μέσω τηλεδιάσκεψης- η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα εξής σχετικά με την Θεσπρωτία:

– Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό και απόφραξη ρέματος στην περιοχή Κάμπου Παραμυθιάς από φερτά υλικά λόγω των έντονων βροχοπτώσεων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή».

– Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για την σύνταξη μελέτης στην ευρύτερη περιοχή του Σουλίου».

– Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση – βελτίωση επαρχιακής οδού από κόμβο Εγνατίας οδού – Αγία Κυριακή – Ιερός χώρος Σουλίου», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 31-07-2021.

– Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή Ζωτικού Δήμου Δωδώνης – Σύνδεση με περιοχή Σουλίου» αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», μέχρι την 30-08-2021.

– Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετών υποχρεώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

– Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την επιστροφή εθνικής συμμετοχής του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Sustainable Urban Mobility in MED PORT cities» με ακρωνύμιο “SUMPORT”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG MED 2014-2020.

– Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια αδρανών υλικών και σκυροδέματος για την βελτίωση βατότητας οδών πρόσβασης παραγωγικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή της Σαγιάδας».
In this article

Join the Conversation